2009-10 Generalforsamling 

1. Mødeindkaldelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den  6. oktober 2009 kl. 19.00
på Marselisborg Gymnasium, Lærerværelset, Birketinget

DAGSORDEN i flg. vedtægterne

1. valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)
5.Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til opkrævning af ekstrakontingent til snerydning  tilfælde af hård vinter
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
(Jørgen Mikkelsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Jes Pedersen ønsker at udtræde ekstraordinært)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

Generalforsamlingen indledes med at rektor for Marselisborg Gymnasium, Arvid Bech, fortæller lidt om gymnasiets historie og fremtidsplander. Bestyrelsen vil sørge for, at der bliver mulighed for at få en lille bid brød og hertil smage på forskellige øl. For ikke-øldrikkere vil der være vin og vand.


2. Referat af ordinær generalforsamling

Ca. 40-50 engagerede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Indledningsvist fortalte rektor for Marselisborg Gymnasium Arvid Bech levende om området,  gymnasiet og planerne for fremtiden. Gymnasiet har stor og stigende søgning og i år startede 10 nye 1g klasser, - 2 mere end normalt. 720 elever går på gymnasiet, heraf er de 140 Teamdanmark elever, og skolen forventer at nogle af de nuværende elever vil deltage i OL 2012. Der er gradvist sket en modernisering af gymnasiet i de sidste år.

I de kommende år er der følgende planer for gymnasiet:

- skolen er nu blevet en selvejende institution, der arbejder efter taxameterprincippet.  - skolen har overtaget bygningerne fra staten for en overtagelsessum på 9,9 mio. kr.

- der er behov for udbygning af skolens bygninger for at skaffe plads til de mange elever. Skolen har p.t. et areal på ca. 4.000 m2, og grunden åbner mulighed for at der kan udbygges med 3.600 m2. Der er ønsker om ny undervisningsfløj og en idrætshal. I de første år vil der dog primært blive arbejdet med renovering af den eksisterende bygningsmasse.

- der må højest bygges i 8,5 meters højde.


1.Valg af dirigent

Henrik Haugstrup blev valgt til dirigent.


2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Jørgen Mikkelsen gennemgik bestyrelsens beretning, der på forhånd var udsendt til medlemmerne med følgende ordlyd.

Årsberetning fra bestyrelsen for sæsonen 2009-2010:

Bestyrelsen bestod efter sidste generalforsamling af:

Formand: Jørgen Mikkelsen
Næstformand: Birthe Black
Kasserer: Niels Munk
Sekretær: Jes Pedersen
Inge Fangel

Suppleanter: 
Mariane Johansen
Thomas Lønvig

Revisor:
Poul Kraghede
Niels Oustrup (revisorsuppleant)

Der har i perioden været afholdt 3 bestyrelsesmøder, et møde med kommunens ”Trafik & Veje” samt et møde med Tivoli Friheden. Herudover har bestyrelsen været i indbyrdes kontakt via telefon og mail, når behovet har været herfor.


Kontakt til medlemmerne
Information om aktiviteter og aktuelle emner er givet i årets løb via vores mail-liste. Der er efterhånden rigtig mange på listen, men der er dog stadig en del, der mangler at tilmelde sig. (NB: Husk at meddele, hvis du får ny mail-adresse)


Snerydning
Den meget hårde vinter 09/10 betød, at snerydningen blev en meget kostbar affære for foreningen. Efter nogle indkøringsproblemer, hvor ikke alle fik ryddet som aftalt med det firma, vi har kontrakt med, mener vi at alle i det store og hele har været tilfredse med snerydningen. Vi har på et tidspunkt været nervøse for, at vores kassebeholdning ikke kunne slå til, men pga. et mindre opsparet overskud kom vi igennem vinteren uden røde tal på bundlinjen.

Bestyrelsen vil foreslå generalforsamlingen 2010, at den bemyndiges til at udsende nye girokort som supplement til kontingentet, hvis næste vinter – mod forventning – skulle blive lige så hård (og dyr) som sidste vinter.


Parkering og veje.
På sidste generalforsamling kom der forslag om at drøfte trafik og parkeringsforhold i vores område med kommunen ud fra en mere samlet betragtning. Vi indledte med på maillisten at bede medlemmerne om at beskrive de problemer, som de oplever i deres område. Disse oplysninger blev, sammen med bestyrelsens viden om problemerne, samlet, og der blev udarbejdet et oplæg om ”Trafik- og parkeringsproblemstillinger i Marseliskvarteret”. 

Vi fik i vinteren 2010 foranstaltet et møde med kommunens ”Trafik & Veje”, og vi havde et meget konstruktivt møde med folk fra ”Trafik & Veje”. Vores oplæg dannede grundlag for diskussionen og vi gennemgik problemstillingerne vej for vej.

Der blev i særlig grad fokuseret på de kaotiske forhold omkring afsætning af skolebørn på Birketinget og de tilstødende veje samt overtrædelserne af parkeringsforbuddet på Marselisvej og Skovbrynet især i forbindelse med større arrangementer i området.

Kommunen havde meddelt, at man ikke på forhånd ville komme med løfter om løsninger, men man lyttede seriøst til vores fremlæggelse af problemerne. Bestyrelsen er vidende om, at man har lavet trafiktællinger på Birketinget.

I skrivende stund har vi ikke viden om kommunens eventuelle planer for ændringer.

Ejeren af Marselis Tværvej 4 fik ikke tilladelse til at opføre et nyt stort kontorhus i forbindelse med den eksisterende gamle bygning. Vi kan også glæde os over, at den gamle bygning (tidl. Statsamt) er blevet meget smukt renoveret.

Egetræerne på Marselisvej er nu blevet stynet op, og det er meningen, at de skal have lov at vokse sig store så de danner en allé.


Brug af kommunale områder
GM har behandlet en henvendelse fra Århus Kommune (ÅK) vedr. ” Forsøg med højere lydniveau ved udendørs arrangementer i Århus Kommune”. ÅK ønsker at skabe forudsætningerne for mere liv i byen. Man mener, at et bidrag hertil vil være at skabe større klarhed over hvilke arealer, der kan anvendes til byens brede vifte af udendørs arrangementer og på hvilke vilkår disse arrangementer kan afholdes. Man ønsker at samle de eksisterende vilkår i ét sæt retningslinjer. Alle ”gængse” arrangementsarealer (i princippet alle former for udendørs arrangementer på ÅK´s arealer) er i spil.

For os i GM er det særlig grad Tangkrogen, der har interesse. Hvorvidt Tivoli også er en del fremgår ikke af skrivelsen fra kommunen.

På Tangkrogen ønsker man forsøgsvis at udvide sluttidspunktet fra kl. 23 til kl. 24 og samtidig udvide det tilladte støjniveau fra 65 dB til 68 dB. Det sidste lyder ikke af meget, men da der er tale om en eksponentiel skala, vil det betyde en kraftig forøgelse.

Medlemmer af maillisten er blevet informeret om høringen og flere har reageret ved at give deres synspunkter videre til bestyrelsen.

Bestyrelsen har reageret ved at beskrive de store støjbelastninger, som vi døjer med allerede nu, og har derfor i skarpe vendinger sat os imod en udvidelse af tider og støjniveauer på Tangkrogen. Høringsfristen var den 17/9.


Tivoli Friheden. 
Der har været afholdt et møde med Tivoli Frihedens direktør. Mødet foregik i en positiv atmosfære, på trods af at der i årets løb har været klager over støj i morgentimerne og på helligdage ved Tivolis bagindgang i forbindelse med renoveringsarbejder. Bestyrelsen har klaget til kommunen over de støjgener, der opstod i forbindelse med sene natteforestillinger i Spejlteltet i september 2009.


Til beretning bemærkede medlemmerne:
-at der efterlyses et svar fra kommunen om hvordan man har tænkt sig at håndtere trafiksituationen på Birketinget,

-Det er vigtigt at sætte fokus på bygningen af Marseilsboulevard tunnellen, og bestyrelsen opfordrer til at bestyrelsen deltager i følgegruppen omkring byggeriet. 

-Den nye miljøzone har måske betydet, at der er kommet mere forurening i vores område, fordi alle lastbiler nu skal den vej hvis de ikke har det rigtige udstyr. Der opfordredes i den forbindelse til at overveje at demonstrere (parkering på Marselis Boulevard) for at vise vores utilfredshed med at der ikke er mere skred i tunnelplanerne.

-Der blev stillet et forslag om at man laver underudvalg i regi af grundejerforeningen til bl.a. at følge Marselis Boulevard tunnelen i stil med det underudvalg der er omkring Tivoli Friheden,

-Flere støttede op om at man gerne vil deltage i undergrupper, der tager sig af specialtemaer. Spørgsmålet er hvordan man organiserer det, men det vil den nye bestyrelse se på.

Følgende vil gerne deltage i tunneludvalget:
Hanne Helleshøj,  Mette Weinreich, Jens Mouritzen.


Beretningen blev herefter godkendt.


3.Aflæggelse af regnskab

Regnskabet viser at vi har haft store udgifter i det forgangne år pga. den hårde vinter, men der henstår dog stadig ca. 37.000 kr. på vores bankkonto.

Regnskabet blev herefter godkendt.


4.Behandling af rettidigt indkomne forslag
(der var ikke indkommet forslag)


5.Forslag fra bestyrelsen om bemyndigelse til opkrævning af ekstrakontingent til snerydning i tilfælde af hård vinter.

Medlemmerne fandt at det var en god ide at have denne bemyndigelse som en reservemulighed, hvis det igen bliver en hård vinter. Forslaget blev vedtaget.


6.Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget og forslaget om opkrævning af et kontingent på kr. 750 blev vedtaget.


7.Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Jørgen Mikkelsen er på valg og ønsker ikke genvalg.
Jes Pedersen ønsker at udtræde ekstraordinært.

Til de to pladser i bestyrelsen blev valgt
-Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14,
-Anders Kau Petersen, Birketinget 10,

Til suppleanter blev valgt:
-Pernille Højberg Duun, Marselisboulevard 31,
-Mogens Møller, Birketinget 3,


8.Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor blev valgt Poul Kraghede, Rungstedvej
Til revisorsuppleant blev valgt Niels Oustrup, Gentoftevej 2,


9.Eventuelt

Bestyrelsen arbejder fortsat på at få genmalet lygtepælene. Der var generelt opbakning til at arbejde videre med det.

Bestyrelsen vil herefter konstituere sig.


Referent Jes Pedersen.


© Anders Petersen 2011