Referat af Generalforsamlingen den 29. oktober 2016

Der var følgende fire punkter på programmet: 

 • Velkomst
 • Indlæg v/rektor Kirsten Skov
 • Generalforsamling
 • Vin, vand og hapsere

Ca. 45 engagerede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. Foreningens formand Anders Kau Petersen bød velkommen til de fremmødte, takkede rektor Kirsten Skov for at Gymnasiet ville stille lokalet til rådighed og fremhævede, at efter en lang og besværlig byggeperiode med en del sammenstød undervejs var tiden kommet til at se fremad og rette focus på genetablering af et godt og konstruktivt naboskab til fælles ‘gavn og glæde'. 

Kirsten Skov fremhævede sin og gymnasiets interesse for og ønske om et godt naboskab og kom  i  et spændende indlæg omkring gymnasiets historie, og nuværende virke ind på en række  temaer,der påvirkede gymnasiets dagligdag, bl.a. besparelser, gymnasiereform, alkohol, integration, præstationspres og sociale medier.

KS nævnte, at der nu bliver etableret et overdækket rygerskur på egen grund, så rygerne kommer væk fra Birketinget.

Der var spørgsmål fra salen vedr. støj og andre gener fra fester, og KS lovede at sende en oversigt over alle arrangementer på gymnasiet i det nuværende skoleår, samt at fokusere på at minimere støj fra disse begivenheder. 

Nogle fakta: 60% piger / 40% drenge – 800 elever, 75 lærere, 8 adm., 4 ledelse. Omsætning 60 mio. DKK årligt - 10 klasser, heraf 1 Team Danmark og 2 ESAA på hver årgang. 

Efter Kirsten Skovs indlæg fortsatte selve Generalforsamlingen med DAGSORDEN i flg. Vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
 3. Aflæggelse af regnskab - underskrevet af bestyrelse og revisor
 4. Behandling af indkomne forslag 
  - Medlemmer kan fremlægge forslag til behandling senest den 15. juli -
  (Der var ikke modtaget forslag ved fristens udløb.)
  - Bestyrelsen fremlægger forslag om ændring af betalingsfrister og restance, samt ændring af seneste frist for indsendelse af forslag til generalforsamlingen.
 5. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt to suppleanter
  - Bestyrelsesmedlemmerne Anders Kau Petersen og Jan Steen Jacobsen er på valg
  - Suppleanterne Pernille Højbjerg Dunn, Marselis Boulevard 31 og Mogens Møller, Birketinget 3 er på valg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  - Revisor Poul Kraghede, Rungstedvej 22 er på valg
  - Revisorsuppleant Niels Oustrup, Gentoftevej 2 er på valg
 8. Eventuelt

ad 1. Valg af dirigent

Jørgen Mikkelsen blev valgt til dirigent.

ad 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Anders Petersen gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år. Hele beretningen  kan ses her.

Undervejs og efter beretningen blev der stillet spørgsmål om hvorvidt cykler skal kunne komme ud igennem Rungstedvejs lukning ved Stadion Allé, uden at skulle op på fortovet ?

Tunnel-gruppen ændrede navn til Infrastruktur-gruppenpå grund af P-problemer mm. på Styadion Allé og Marselis Boulevard. Charlotte fra Marselis Boulevard  ville gerne deltage i denne gruppe, for også at skabe fokus omkring de ydre veje i vores kvarter. Andre potentielle medlemmer bedes henvende sig til bestyrelsen, og gruppen vil herefter danne sig.


Beretningen blev herefter godkendt.


ad 3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet viser, at vi har haft et overskud på ca. kr. 8.000,- i det forgange år.

Regnskabet blev herefter godkendt.


ad 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag

Der var ikke indkommet forslag fra medlemmerne.

Bestyrelsen fremlagde 2 forslag:

 • Oplæg til ændring af vedtægternes § 7: Betalingsfrister og restance – forslaget blev vedtaget.
  Oprindeligt indhold: 
  Kontingent og gebyr for eventuel deltagelse i snerydningsordningen forfalder årligt forud pr. 1. november. Ved overskridelse af betalingsfristen pålægges en ekstra betaling, hvis størrelse fastlægges på generalforsamlingen. 
  Foreslået indhold:
  Kontingentrestance pr. 1. december medfører tab af medlemsskab og en eventuel tilmelding til snerydningsordningen annulleres. Restance på snerydningsgebyr pr 1. december medfører ophør af snerydningen indtil restancen er indbetalt.

 • Oplæg til ændring af vedtægternes § 9: Frist for indsendelse af forslag til generalforsamling, der ifgl vedtægterne skal ske inden den 15. juli blev foreslået ændret til: 
 • Ændring af § 9, linje 7: I stedet for den 15. juli skrives ”7 dage før generalforsamlingen” – forslaget blev ikke vedtaget. I stedet blev bestyrelsen opfordret til at gøre medlemmerne opmærksom på forfaldsdatoen i begyndelsen af juli eller foreslå en reformulering, der gør det muligt at få sådanne forslag med på indkaldelsen til generalforsamlingen.


5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget viser et overskud for det kommende år på ca. kr. 6.850,- såfremt antallet af deltagere i snerydningsordningen ligger på samme niveau som hidtil.

Der er lavet aftale med Snekongen om rydning af sne i den kommende vinter til en fast pris på kr. 80.000,- . Kontingentsatser og snerydningsgebyrer for den kommende periode ser sådan ud:

 • Kontingent: 100 kr.
 • Snerydning A – enkeltgrund:    750 kr.
 • Snerydning B-  hjørnegrund eller dobbeltgrund:   950 kr.
 • Snerydning C-  endnu større grunde:   1550 kr.

Budgettet blev vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Til bestyrelsen blev genvalgt:

 • Anders Kau Petersen og 
 • Jan Steen Jacobsen.

Til suppleanter blev genvalgt:
 

 • Pernille Højberg Duun, Marselis Boulevard
 • 
Mogens Møller, Birketinget 


7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor og revisorsuppleant blev valgt hhvs.

 • Poul Kraghede, Rungstedvej 
 • Niels Oustrup, Gentoftevej 


8. Eventuelt

Formanden takkede dirigenten for god styring af generalforsamlingen.
Der var indlæg fra salen omkring følgende:

Et medlem ønsker, at der kun tillades parkering i den ene side af Gentoftevej på det nederste stykke.

Efter mødet var der mulighed for social hygge med vin og hapsere ☺

Bestyrelsen vil herefter konstituere sig.


Referent: Jan Steen Jacobsen

© Anders Petersen 2011