Søren Kruses tilbagemelding på NMKN afgørelse

Käre formand Pernille Christensen,

Jeg har med interesse läst din afgörelse af 5. november 2013 i sag om Aarhus Kommunes Lokalplan nr. 942 for Marselisborg Gymnasium med tilhörende Kommuneplantilläg nr. 56.

Lokalplanen blev vedtaget af Aarhus Byråd den 26. juni 2013. Den 5. juli 2013 blev lokalplanen påklaget af Grundejerforeningen Marselis, og klaget blev fremsendt til Natur- og Miljöklagenävnet med kommentarer fra Aarhus Kommune den 25. september 2013.  

I grundejerforeningens klage bliver den henvist til den kronologiske beskrivlese af lokalplansagen på foreningens hjemmeside www.marselis.net og til foreningens blog om lokalplansagen lokalplan942.blogspot.dk.

Da nävnets afgörelser ikke kan indbringes for andre administrative myndigheder men alene for domstolene, må det forventes, at nävnet i sin sagsbehandling har väret särlig omhyggelig med at gennemgå det materiale, som der bliver henvist til i foreningens brev.

Grundejerforeningens formand Anders Petersen har en telefonsamtale med Anette Rovsing Skov fra nävnet den 30. oktober 2013. I denne bliver det oplyst, at nävnet i löbet af 8 – 10 dage forventes at träffe afgörelse om, hvorvidt grundejerforeningens klage skal have opsättende virkning. Anders Petersen oplyser endvidere, at grundejerforeningens har nogle bemärkninger til kommentarer i kommunens brev af 25. september 2013, og grundejerforeningen inviteres til at sende supplerende materiale, hvor dette måtte väre relevant.

Grundejerforeningen sender det supplerende materiale med e-mail den 5. november 2013 kl. 14.37.  Din afgörelse fremsendes herefter med e-mail samme dag kl. 15.36. Det må antages, at du i den mellemliggende time har haft tid til at gennemgå det supplerende materiale og foretage eventuelle rettelser i din afgörelse.

Jeg vil särligt häfte mig ved fölgende to forhold i din afgörelse:

 

Förste forhold:

Du skriver:

 • Vedrørende parkeringsforholdene bemærker Aarhus Kommune, at kommunen har fastsat kravet til anlæg af mindst 50 nye parkeringspladser på gymnasiets arealer med udgangspunkt i kommunens retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer samt foretaget en konkret og individuel vurdering af kravet til anlæg af nye parkeringspladser. Ifølge § 2, stk. 2, i Aarhus Kommunes retningslinjer for anlæg af parkeringsarealer fra 2005 stilles der ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse, og parkeringskravet udgør – uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer – forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer). På trods af, at der efter det oplyste ikke forventes en udvidelse af elevtallet som følge af udvidelsen af bygningsarealer, har kommunen med udgangspunkt i det udvidede bygningsareal i lokalplanen fastsat krav om anlæg af mindst 50 parkeringspladser. Kommunen bemærker, at der i retningslinjerne ikke findes specifikke krav til parkeringsarealer for gymnasier, men der er i retningslinjerne eksempler på krav til parkeringsarealer til folkeskoler, ungdomsklubber samt voksen- og videregående uddannelser. Kommunens Byplanafdeling har efter samråd med Trafik og Veje fastsat kravet til parkeringspladser til mindst 50 biler, idet der dog også er stillet krav om areal til cykelparkering for 320 cykler.

 

Af det supplerende materiale fra grundejerforeningen fremgår det vedrörende parkeringsforhold:

 • Da gymnasier ikke er nævnt i Aarhus Kommune’s ”Retningslinier for anlæg af parkeringspladser 2005”, har vi forespurgt hos kommunen, hvis medarbejder Kenneth Jensen i mail af 7 januar 2013 har oplyst, at i zone 2, hvor Marselisborg Gymnasium ligger, er parkeringsnormen 1 p-plads pr. 50 kvm  etageareal for gymnasier. Ved bygning 4.200 kvm etageareal svarer dette til 84 parkeringspladser. I lokalplanen er der blot udlagt 50 parkeringspladser på gymnasiets grund. Det er altså ikke korrekt, når kommunen i sit brev af 25 september 2013 angiver, at kommunens parkeringsnorm er mellem 42 og 84 parkeringspladser. Kommunen har klart i sin mail af 7 januar 2013 klart angivet, at parkeringsnormen er 84 parkeringspladser. Vi anser det for uheldigt, at kommunen forsøger at skabe usikkerhed på dette felt.

 

Af grundejerforeningens höringssvar af 24. marts 2013, der ligger på den anviste hjemmeside, fremgår det:

 • Da gymnasier ikke er nævnt i Aarhus Kommune’s ”Retningslinier for anlæg af parkeringspladser 2005”, har vi forespurgt hos kommunen, der oplyser, at i zone 2, hvor Marselisborg Gymnasium ligger, er parkeringsnormen 1 p-plads pr. 50 kvm etageareal for voksen og videregående uddannelser, hvortil gymnasier i dette tilfælde henregnes.Aarhus Kommune har selv i sit afslag vedrørende ejendommen Marselis Tværvej 4 erkendt, at der hersker kaotiske parkerings- og færdselsforhold i Marselis-kvarteret, og at dette bl.a. skyldes gymnasiet og Forældreskolen, og med et planlagt nybyggeri på 4.200 kvm. svarer det til anlæg af 84 parkeringspladser. Det vil derfor forekomme oplagt, hvis kommunen i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan, satte som mål at få en effektiv løsning på parkeringsproblemerne og derfor stillede krav om, at der på gymnasiets grund blev indrettet et antal p-pladser svarende til den gældende parkeringsnorm. Kommunen synes i stedet at tage det modsatte standpunkt og argumentere for, at der er behov for færre parkeringspladser, hvilket fremgår af svar fra Kenneth Jensen, Aarhus Kommune af 7. januar 2013:

  “De opstillede retningslinjer for parkering er kun vejledende, og der kan derfor i hvert tilfælde være afvigelser fra retningslinjerne. Dette understreges i formålsparagraffen hvor der står følgende:

  §1, formål, stk. 2: ”Disse bestemmelser er retningsgivende i forhold til fastsættelse af parkeringskrav i bygge- og lokalplansager.” Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte. Tilbygningen skaber dermed ikke et øget behov for parkering, hvorfor anvendelsesparagraffen i retningslinjerne har haft væsentlig indflydelse på de stillede krav til parkering. I § 2 stk. 2 står følgende:Ved ændret anvendelse af og tilbygning til eksisterende bebyggelse stilles kun krav om anlæg af parkeringsarealer i tilfælde af, at der er et øget behov for parkering i forhold til den eksisterende anvendelse. Parkeringskravet udgør - uanset et eventuelt eksisterende underskud af parkeringsarealer - forskellen mellem det hidtidige og det fremtidige behov (opgjort efter de til enhver tid gældende retningslinjer).” Idet der ikke er eksisterende parkeringspladser på gymnasiets arealer, og en del af tilbygningen er en mulithal, er det valgt at stille krav om etablering af parkeringspladser alligevel. Det er dog valgt at kræve 1 plads pr. 100 m2 i stedet for 1 plads pr. 50 m2, som der normalt kræves ved gymnasier i zone 2.Trafik og Veje har noteret, at der er 4090 m2 tilbygning, hvorfor der er krævet minimum 41 p-pladser Parkeringskravet til gymnasiets tilbygning er altså baseret på følgende ting: Retningslinjerne for parkering er vejledende, og der tages af Trafik og Veje stilling tilparkeringen i hver enkelt sagIdet en del af tilbygningen er mulithal stilles der krav om parkering på trods af at tilbygningen ikke genererer øget parkeringsbehov. Kravet sættes til 1 plads pr. 100 m2. Det vurderes, at parkeringskravet er tilstrækkeligt, også hvis multihallen ender med at blive brugt af andre end gymnasiet selv. I sådanne tilfælde vil det foregå udenfor gymnasiets åbningstid, og dermed vil der være stor grad af dobbeltudnyttelse af parkeringspladserne. Dertil er gymnasiet omkranset af offentlig vej med mulighed for parkering, hvis der forekommer arrangementer i mulithallen som kræver ekstra mulighed for parkering.Trafik og Veje kan supplere med, at hvis vi ser isoleret på hallen og et parkeringskrav til en sådan, hvis den ikke var en del af gymnasiet ville de 40 parkeringspladser, der med dobbeltudnyttelse vil være til rådighed.

I din afgörelse välger du således ensidigt at fremhäve de forhold, som kommunen har belyst, mens du udelader at bringe og diskutere de synspunkter, der fremföres af grundejerforeningen. Synspunkter, der må forventes at väre til dit kendskab som fölge af den omhu, du må forudsättes at udöve i din embedsförelse.

 

Andet forhold:

Du skriver:

 • Marselisborg Gymnasium er som nævnt ikke omfattet af samme kommuneplanramme som Marselis Tværvej 4, men ligger i et område, der i kommuneplanen er udlagt til offentligt formål. Muligheden for på baggrund af lokalplanen at udvide Marselisborg Gymnasiums bygningsareal vil efter det oplyste ikke medføre en forøgelse af elevtallet, men en modernisering af skolens undervisningsfaciliteter, herunder etablering af en sportshal. Skolens elever anvender i dag idrætsfaciliteter uden for skolen, og behovet for transport af skolens elever til idrætsfaciliteter uden for skolen vil således blive begrænset,hvis gymnasiet udnytter muligheden for at opføre en idrætshal. Det har indgået i vurderingen, at sportshallen uden for skolens normale åbningstid kan medføre ekstra trafik i området, i det omfang hallen bliver udlejet til benyttelse af andre end skolens elever.

Af det supplerende materiale fra grundejerforeningen fremgår det vedrörende udvikling i elevtal:

 • Kommunen fremfører, at udvidelsen afgymnasiets bygningsareal ikke skal resultere i en forøgelse af gymnasiets elevtal. Den planlagte udvidelse af gymnasietsbygningsareal må derimod anses for at være en nødvendig udvidelse for at bringe dette på højde med forøgelsen af gymnasiets elevtal gennem deseneste 20 år (se tabel)Behovet for tilpasning af gymnasiets bygningsareal fremgår også af, at en del af undervisningen afvikles i barakker, der er opstillet på gymnasiets grund. Forøgelsen i elevtal medfører selvfølgelig også et behov for tilpasning af de gældende trafik- og parkeringsforhold.

  Siden 1990 er der ikke etableret en eneste parkeringsplads på gymnasiets grund, også selv om antallet af elever og lærere er steget ganske betragteligt, hvilket har resulteret i et gevaldigt efterslæb rent parkeringsmæssigt i vores villakvarter.

  1990         1995         2000         2005         2011
   569           630           539           569           793

 

Af grundejerforeningens höringssvar af 24. marts 2013, der ligger på den anviste hjemmeside, fremgår det:

 • Et væsentlig argument i Kenneth Jensen’s svar er, at ”Trafik og Veje er blevet oplyst at gymnasiet ikke udvider i forhold til antal elever eller flere ansatte.” Jamen, hvorfor skal gymnasiet så udvide, hvis det ikke skal have flere elever eller ansatte ? Det skal det, fordi det har et stort akkumuleret efterslæb på lokaler, da elevtallet har udviklet sig således:

  1990         1995         2000         2005         2011
   569           630           539           569           793

  Der er altså tale om en forøgelse i antallet af elever på over 30% gennem de seneste 20 år og en tilsvarende forøgelse i antal ansatte, der i dag udgør ca. 100.

I din afgörelse välger du således igen ensidigt at fremhäve de forhold, som kommunen har belyst, mens du systematisk udelader at bringe og diskutere de synspunkter, der fremföres af grundejerforeningen. Synspunkter, der ligeledes må forventes at väre til dit kendskab som fölge af den omhu, du må forudsättes at udöve i din embedsförelse.

Jeg finder, at de forhold, som jeg har fremhävet ovenfor bringer en berettiget tvivl om kvaliteten af det arbejde, som du har udfört, og objektiviteten af den afgörelse, som du har truffet. Jeg vil derfor bede om, at grundejerforeningens klage genbehandles af nävnet, og at du ved genbehandlingen träder tilbage i din funktion som formand og erstattes af din suppleant, ligesom de to sagsbehandlere Marianne Jensen og Anette Rovsin Skov fraträder.

Kopi af dette brev er sendt til miljöminister Ida Auken.

 

Med venlig hilsen

 

Sören Kruse   
Diplomerad aktuarie
Vattugatan 13
111 52 Stockholm
Phone: +46 8 411 77 90
Mobile: +46 70 665 77 90
E-mail: soren.kruse@brf-elefanten.se

© Anders Petersen 2011