c. Marselisborg Gymnasium

Her er samlet materiale og henvisninger om Gymnasiets byggeplaner og tilhørende arbejdsprocesser, som er relevante for Grundejerforeningens medlemmer og alle der er interesserede i den vanskelige balancegang mellem byrådsbeslutninger og borgerindflydelse.

screenshot 02

Den første aktivitet i arbejdsgruppen, der den gang bestod af Inge Fangel, Jan Steen Jacobsen og Anders Kau Petersen, var et møde med rektor Arvid Bech den 13. april 2011  foranlediget af Gymnasiets byggeplaner. Der er et referat af mødet (se nedenfor), men det kan kort sammendrages til: "Det er hvad vi planlægger, og det er iøvrigt ikke til debat". Heldigvis er debattonen blevet forbedret siden da.

Omfanget af byggeriet og ikke mindst multihallen, der skulle været åbent i skoletiden (naturligvis), men derudover udlejes fra kl. 16-23 på alle ugens hverdage og i week-enderne fra 9-23 var foruroligende. 

Arbejdsgruppen blev udvidet med Kgl. Bygningsinspektør Niels Vium, Arkitekterne Inger og Johannes Exner, arkitekt Rasmus Therkildsen samt direktør Henrik Kaufmann og vi sendte et brev til Rådmand Laura Hay den 8. august om bl.a. Gymnasiets planer og igen 24. august med opfordring til at få lavet en lokalplan (gerne en bevarende lokalplan), som foreslået af Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Arbejdsgruppen blev udvidet med endnu et medlem den 19. juni 2012, nemlig Søren Kruse, søn af Grethe Kruse, Holtevej 3. 


Der er efterhånden kommet så meget materiale, at det kan være svært at bevare overblikket. Vi har derfor valgt på denne side at følge trinnene i lokalplanprocessen. Indenfor hvert trin er materialet vist i kronologisk orden med en overskrift og et kort referat til hurtig identifikation af indholdet samt klikbare links (markeret med blå skrift), som giver adgang til flere detaljer i form af bl.a. breve og referater.Det indledende arbejde


13. apr 2011 Referat af Møde på Gymnasiet 13. april 2011

Referat af mødet den 13. april kl 8.00-9.00 på Marselisborg Gymnasium.
I mødet deltog Inge, Jan Steen og Anders fra Grundejerforeningen og rektor Arvid  Bech. Den korte version af referatet ser sådan ud:  "Det er hvad vi planlægger, og det er iøvrigt ikke til debat".


8. aug 2011 Møde med Grundejerforeningen Marselis, sendt til Laura Hay

I brevet beder vi om et møde angående følgende emner:

 • 1. Udarbejdelse af en bevarende lokalplan for vores område
 • 2. Marselisborg Gymnasiums byggeplaner


18. august 2011 Et formanende brev fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur.

Landsforeningen gør i brevet opmærksom på kommunens ansvar i henhold til planloven og gør opmærksom på at denne sag, som ikke bare er af betydning for Aarhus, men også har nationale aspekter.


24. aug 2011 Marselisborg Gymnasiums planlagte byggeri, sendt til Laura Hay

I brevet argumenteres for, at der burde laves en lokalplan først. Derefter - og indenfor de afstukne rammer måtte Gymnasiet indrette sig.


26. sep 2011 Orienteringsmøde på Marselisborg Gymnasium

Vi havde et skriftligt oplæg med til mødet, som blev omdelt til deltagerne. På gund af Gymnasieledelsens lukkethed gjorde vi her opmærksom på, at den skabte mistillid og mistro i en proces, vi burde være fælles om. Vi mente, at I ly af mørket var en dækkende beskrivelse af byggeprocessen indtil nu og opfordrede til, at ledelsen ændrede adfærd.


2. dec 2011 Reception på Marselisborg Gymnasiumscreenshot 05

Marselisborg gymnasium inviterede naboer til reception fredag den 2 december kl. 14.00 for at præsentere de 5 arkitektforslag og udråbe vinderen og igen tirsdag den 6. december kl. 17.00 for mere detaljeret at fortælle om vinderforslaget og give anledning til at stille spørgsmål. GPP Arkitekter A/S blev  udpeget som vinder af konkurrencen om at tegne den omfattende om- og tilbygning af Marselisborg Gymnasium. Projektet er blevet til i samarbejde med totalentreprenør Hoffmann A/S, Rambøll A/S og Landskabsarkitekterne Boldt & Henningsen.


27. jan 2012 Udbygning af Marselisborg Gymnasium, sendt til Laura Hay

Grundejerforeningen Marselis repræsenterer grundejere i området omkring Marselisborg Gymnasium, og vi følger med stor interesse og bekymring de voldsomme udbygningsplaner, gymnasiet har fremlagt via det vindende forslag i arkitektkonkurrencen. En arbejdsgruppe under grundejerforeningen har udarbejdet denne skrivelse, og vi forventer, at der bliver taget hensyn til nedenstående synspunkter i det fremtidige arbejde hos såvel gymnasiet og dets rådgivere, som hos Aarhus Kommune i forbindelse med udarbejdelse af en lokalplan.


  

Trin 1 beslutning

Gymnasiet har fremsendt sine ønsker om at få udarbejdet en lokalplan og kommunen påbegynder arbejdet. 
"Trin 1 Beslutning" indleder lokalplanprocessen, der kan have tre forskellige udfald: 

 • A. Afvisning, hvilket man ikke har benyttet her. (Det ville sikkert være sket, hvis der skulle opføres et supermarked eller et parkeringshus i 10 etager). 
 • B. Tillæg til Kommuneplan er heller blevet valgt bl.a. fordi gymnasieudvidelsen er for omfattende til at kunne rummes heri. 
 • C. Krav om tilpasning er valgt. Kommunen skal herefter udarbejde en Folder til offentlig høring. Vi har 3 uger til at reagere og alle indkomne svar, der skal være fremme senest den 13. juni, samles hos kommunen, vurderes og indgår i Trin 2 Udarbejdelse af lokalplanforslag.


screenshot 04

23. maj 2012 Folder vedr. Indkaldelse af ideer og forslag

- modtaget fra Planlægning og byggeri 
Folderen er offentlig fremlagt fra den 13. maj til den 13. juni 2012 og danner grundlag for høringssvar, som skal være Planlægning og Byggeri i hænde senest den 13. juni.


4. juni 2012 Grundejerforeningens svar på folder.

Følgende hovedemner er omtalt i svaret: a. Trafik og parkering, b. Byggeriets anvendelse, omfang, placering, visuelle og støjmæssige forhold, c. Det grønne og den grønne zone.13. juni 2012 - senest. Svar fra medlemmer

Vi har modtaget kopier af 7 svar med flere medunderskrivere, men der er fremsendt flere. Vi arbejder på at få samlet alle. Har du som læser reageret på folderen og ønsker dine synspunkter medtaget i vores oversigt, så send din svar til os.Trin 2: lokalplan

Forslaget til lokalplan udarbejdes i Teknik og Miljø i en projektgruppe under ledelse af Planlægning og Byggeri, Byplanafdelingen, med repræsentanter fra kommunens øvrige forvaltninger samt rekvirent og/eller konsulent. 

Hverken de enkelte beboere i lokalområdet eller vi som Grundejerforening har adgang til denne proces. Vi har imidlertid stillet en række spørgsmål til Gymnasiet, Kommunen, Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet. Desuden har vi bedt om aktindsigt, og summen af de svar med supplerende spørgsmål har resulteret i brev til Rådmand Laura Hay med 4 ønsker, som vi gerne ser medtaget i forbindelse med udarbejdelse af lokalplan samt en folder med sammendrag af nævnte brev bl.a. beregnet for vores foretræde med Teknisk Udvalg.


Vores spørgsmål til Kommunen om aktindsigt og modtagne svar

Et omfattende materiale, der bl.a. viser Gymnasiets ansøgning om nedrivning af den gule bygning og senere tilbagekaldelse af ansøgningen og gymnasiets svar på nogle af de spørgsmål kommunens folder frembragte.


Vores spørgsmål til Undervisningsministeriet og modtagne svar

Et af spørgsmålene vedrører en diskrepans mellem aktstykkets ca. 7600 m2 og Aarhus Kommunens 10254 m2 i forbindelse med gymnasiets byggeprojekt. 

Finansudvalgets aktstykke nr 131 af 26. maj 2011, der godkender gymnasiets nybygning og renovering. Kvadratmeterangivelserne i aktstykket er helt forkerte i forhold til kommunens folder, og dette fik os til at kontakte såvel Undervisningsministeriet som Aarhus Kommune. Via Folketingets Oplysning fik vi fat på et bilag til aktstykket, hvor der var et budget for gymnasiets bygningsindtägter og –udgifter. Det var hermed muligt at regne sig frem til, at gymnasiet har budgetteret med en lejeindtägt på ca. 500 t.kr. fra Multihallen 

Af svaret fra Marselisborg Gymnasium fremgår, at følgende fire kilder forklarer forskellen: 

Ufuldstændig BBR-Meddelelse, I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget nøjagtige opmålinger af skolens bygninger, og det fører til væsentlige opdateringer i forhold til BBR-­‐Meddelelsens tal.

Uindfriet ønske om nedrivning af bygning. Det drejer sig om den første skolebygning fra 1898 (den gule bygning). Bygningen tæller med 800 m2.

”Mere for de samme penge” i det valgte projekt. Den ”omvendte” licitation gav gymnasiet 480 kvm mere end de 3.600 kvm, der er behov for.  

Rettidig omhu mht. uudnyttet tagetage. Gymnasiet ønsker vente med eventuelt at tage en tageetage i hovedbygningen på 380 kvm i brug senere. 

Sammenfattende kan man konkludere, at Gymnasiets behov for etageareal kan fastsættes til 10.347 kvm – 800 kvm – 380 kvm = 9.167 kvm svarende til en bebyggelsesprocent på 55. 


Notat fra Kammeradvokaten

I vores samtaler med Undervisningsministeriet havde vi flere gange fået at vide at det at drive gymnasium i dag er som at drive en privat erhvervsvirksomhed. Vi forsögte så at finde ud af, hvad der egentlig lå i bregrebet ”statslig selvejende institution” og fandt på ministeriets egen hjemmside side dette notat af 20. december 2005 fra statens egen advokat Kammeradvokaten, hvor gymnasievirksomhed sidestilles med privat erhvervsvirksomhed


Vores spørgsmål til Arbejdstilsynet og modtagne svar

Selv om man kunne få indtryk af det modsatte, så er der ikke stillet specielle krav til ventilation i den gamle gule bygning end der er stillet til de ventilation i de øvrige bygninger. Som det fremgår af materialet er ventilationsarbejdet på denne bygning endnu ikke påbegyndt.


Vores spörgsmål til Marselisborg Gymnasium og modtagne svar

Vi har været i løbende dialog med rektor Arvid Bech, der altid beredvilligt har svaret på vores spørgsmål. Vi vil her kun bringe den del af korrespondancen, hvor Arvid Bech bekræfter, at gymnasiet har budgetteret med en lejeindtægt i niveau med 500 t.kr. fra Multihallen, men også, at han forventer, at kommunen vil udnytte sin anvisningsret i henhold til folkeoplysningsopleven, da der savnes halfaciliteter i vores del af kommunen. Endvidere bringer vi en mailkorrespondance fra 25. oktober, hvor vi spørger til kælderplanerne, gymnasiets behov for etageareal og anvendelsen af den gule bygning.     


Vi har på basis af spørgsmål og modtagne svar udarbejdet nedenstående to skrivelser:

5. nov. 2012 Ønsker til lokalplan, sendt til Rådmand Laura Hay Uggla

Undervejs i lokalplanprocessen har vi følt et stort behov for at komme med i debatten:
Vores overordnede ønsker er:

 • A. De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved udarbejdelsen af en lokalplan for Marselisborg Gymnasium
 • B. Bebyggelsesprocenten for Marselisborg Gymnasium bør sættes til 55 procent
 • C. Marselisborg Gymnasium bør ikke have adgang til at udleje dets lokaler
 • D. Marselisborg Gymnasium bør i forbindelse med et nybyggeri opføre en parkeringskælder


19. nov. 2012 Folder med sammedrag af vore ønsker. 

screenshot 06

Folderen er beregnet til at give et kompakt overblik over vore ønsker.  Den indeholder derfor de samme punkter som brevet af 5. november samt en yderligere præcisering af vores målsætning for lokalplanarbejdet:

Et moderne gymnasium 
- i harmoni med lokalområdet

Folderen skal benyttes til den 5 miutters-præsentation, vi skal give for Teknisk Udvalg inden så længe.


7. januar 2013. Marselisborg Gymnasiums foretræde hos Teknisk udvalg

I dette møde deltog rektor Arvid Bech og Formand for bestyrelsen Erik Meineche-Schmidt og beskrevet i samme referat som vores. Vi har med nogen undren bemærket, at de medbragte et brev af den 10. januar 2013 til Laura Hay, hvori de skriver at "Den oprindelige hovedindgang centralt i den gamle hovedbygning med indgang direkte fra Birketinget er genetableret …", for der var ikke indgang fra Birketinget til denne bygning i de oprindelige tegninger, bort set fra en kort periode, hvor der blev indsat en dør et vinduesfag. Døren blev fjernet igen efter få år, så udseende kom til at svare til den oprindelige tegning. 

Søren Kruse har reageret ved at sende en mail til Rådmand Laura Hay og TUs medlemmer med dokumentation for, at der ikke var indgang til den hvide bygning fra Birketinget, samt opfordring til, at facaden bringes tilbage til sit oprindelige udseende. Korrespondancen førte til en stort opsat artikel i Stiften søndag den 20. januar 2013.

Kommunen har et tegningsarkiv med offentlig adgang hvor man kan se de oprindelige tegninger, som viser to indgange fra skolegården til bygningen. Nedenfor er facaden mod Birketinget vist. Der er tydeligvis ingen døre.

Marselisborg kostskole opr

Grundejerforeningen har i brev af 18. januar 2011 protesteret over facadeændringen og fået det viste  tilbagesvar med oplysning om, at ændringen var godkendt af bevaringsudvalget. Vi følger naturligvis op på den sag.14. januar 2013. Foretrædet hos Teknisk udvalg mandag den 14. januar 2013

Foretrædet i Teknisk udvalg var blevet udsat, fordi vi ikke havde fået svar på en række spørgsmål, der var stillet til rådmand Laura Hay. De var af forskellige årsager var blevet forsinkede. Det indvirkede også færdiggørelsen af det notat, vi havde bestilt hos professor Søren H. Mørup om forskelsbehandling af to byggesager: Marselis Tværvej 4 og Marselisborg Gymnasium. Et notat der gav os ret.

TU har også skullet tage stilling til et Åbent Brev til Aarhus Kommune, fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, hvori Landsforeningen igen udtrykker bekymring for Gymnasiets planer

Om forløbet i TU skal nævnes, at umiddelbart efter vores foretræde var der et 30 minutters lukket møde, hvor udvalget besluttede at anbefale, at lokalplanforslaget blev sendt til offentlig høring. Man kunne i den korte tid umuligt nå at sætte sig ind i Søren H. Mørups 9 siders notat, og vi går derfor ud fra, at beslutningen (bortset fra nogle småjusteringer) var taget på forhånd. Tilsvarende mener vi, at udvalgets referat har været ufuldstændigt for ikke at sige misvisende, når et notat, der sætter spørgsmålstegn ved lovligheden af at sende lokalplanforslaget til offentlig høring kun blev nævnt ved dets navn: "Notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium".

Derfor sendte vi dette brev til samtlige byrådsmedlemmer med notatet vedlagt.Trin 3 Byrådet


Byrådets første behandling af forslag til lokalplan skete i to tempi:

 • Byrådsmødet den 28. november 2012 og
 • Byrådsmødet den 16. Januar 2013

og kan læses samlet

Vi går ud fra, at vores brev til byrådsmedlemmerne har forsaget, at chefen for byrådsservice Frederik Gammelgaard har fremsendt et notat til Byrådets medlemmer, hvori han tilbageviser påstanden om forskelsbehandling og hermed giver grønt lys for at byrådet kan sende lokalplanforslaget til offentlig høring. 

Man må undre sig over denne tilbagevisning, for den baserer sig på en holdning om, at en bil fra Gymnasiet er til mindre gene end en bil fra Erhvervsvirksomheden på Marselis Tværvej 4. 
Lokalplanforslaget blev udsendt den 29. januar 2013 og kan ses på denne adresse. Forslaget kan også ses på 

lokalplan 942txt
 • Borgerservice på Rådhuset
 • Risskov og Viby Bibliotek
 • Hovedbiblioteket, Mølleparken
 • Bygningsinspektoratet, Kalkværksvej 10

Denne offentlige høring foregår i perioden 

onsdag 30. jan - onsdag den 27. marts 2013.

Hvis du mener, at forslaget bør ændres, eller du iøvrigt har kommentarer til forslaget, bedes du sende dine bemærkninger senest den 27. marts til 

Planlægning og Byggeri, Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C

e-mail: plalnlægningogbyggeri@aarhus.dk.

Forløbet indeholdt disse trin:

 • Bestyrelsen arbejder på at indsende Grundejerforeningens bemærkninger, som vil blive fremsendt til medlemmerne senest en uge før sidste frist. 
 • Vores forslag til høringssvar er lagt på nettet til gennemsyn den 18. marts. Hvis du som medlem har forslag til ændringer, bedes de sendt pr mail til anderskau@gmail.com
 • Vi siger tak for modtagne ændringsforslag. Den endelige version bliver sendt til Planlægning og byggeri den 25. marts. Høringssvaret kan læses her.
 • Klik også ind på vores blog lokalplan942.blogspot.dk. Her har vi løbende indsat artikler om vores holdninger til forslaget til lokalplanen. Adressen på denne blog er sendt til samtlige politikere i byrådet, administratorer, journalister og mediefolk. Hvis man abonnerer på bloggen, får man besked via sin mail, hver gang en ny artikel udsendes. Den 28. april bevæger vi os ind i fase 5. Her er der stadig muligheder for at påvirke beslutningsprocessen. Dem vil vi benyttes os af. Kommunen arbejder med disse trin:

 • Behandling af bemærkninger til forslaget (28.03.13 - 30.04.13).  Ændret til 28.03.13-14.05.13
 • Indstilling fremsendt Magistrat og Byråd (01.05.13 - 21.05.13). Ændret til  15.05.13 - 04-06-13  
 • Byrådets 2. behandling (22.05.13)  Ændret til 12.06.13
 • Offentliggjort (23.05.13 - 17.07.13)  Ændret til 13.06.13 - 17.08.13 (Trin 6: Offentliggørelsesfasen)

Datoerne er skønnede.

(Den sidste del af processen er ikke færdigdokumenterede på siden her. Men det sker inden så længe)


Det læge nævns svar
© Anders Petersen 2011