- Introduktion

For at fordele arbejdet mellem medlemmerne efter interesse og indsigt, har de forskellige bestyrelser nedsat arbejdsgrupper, som holder sig ajour med et bestemt område, udarbejder forslag og indstillinger til bestyrelsen, som er hovedansvarlig for Grundejerforeningens aktiviteter. Nedenfor er der en kort introduktion med baggrundsinformation og formål om de 3 arbejdsgrupper, der pt. er nedsat. Benyt Arbejdsgruppe-oversigten i forspalten til at navigere mellem dem.


a. Tivoli Friheden

Som nævnt i afsnittet om Tivoli frihedens historie overtog et aktieselskab (Tivoli Friheden A/S) driften af Tivoli Friheden i februar 2001. Et aktieselskab, der naturligvis skal tjene penge til aktionærerne og en grundejerforening, der satser på andre kvaliteter, har ikke nødvendigvis sammenfaldende interesser, hvilket har ført til flere konfrontationer med både kommune (som føler en vis forpligtelse til at give forpagteren gode muligheder for at skabe indtjening) og aktieselskabet (der forfølger sit mål om øget overskud). Derfor blev det for nogle år siden nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe, som arbejder på vegne af Grundejerforeningens medlemmer og specielt de grundejere, der føler sig stærkt generet af bl.a. de mange nye støjgenererende aktiviteter, som aktieselskabet har påført naboerne.

Man kan skelne mellem 3 perioder: 

- Den første med start den 31. juli1904, hvor Restaurant Terrassen blev indviet og restauratør Hans Rising stod for forpagtningen i 50 år.
- Den anden med start den 2. maj 1958, hvor Tivoli Friheden blev en realitet med fast installerede forlystelser, der ikke skulle nedtages hvert år og 
- den tredie periode med start i februar 2001, hvor forpagtningen blev overgivet til Tivoli Friheden A/S. 

Læs videre om Tivoli-arbejdsgruppen .... 


b. Marselis Boulevard Tunnellen

Marselis Grundejerforening arrangerede i samarbejde med miljøgruppen M97 Debatmøde på ”Forældreskolen” d. 09/09/97 og valgmøde på "Marselisborg Gymnasium", hvor politikerne lovede hinanden, at debatten måtte tage den tid de, der var nødvendig og at alle i øvrigt foretrækker en tunnelløsning til trafikken på Marselis Boulevard.

Ved møderne deltog politikere fra følgende partier:

A - Ango Winther, Socialdemokratiet
B - Peter Thyssen, De Radikale
C - Poul B. Skou, De Konservative
F - Jørgen Skov, Socialistisk Folkeparti
V- Niels Brøchner, Venstre.

Der var stor interesse fra beboere langs Marselis Boulevard, som dagligt var påvirket af støj og forurening fra den stigende trafik til og fra havnen. 125-150 deltagere til et vælgermøde var i sig selv usædvanligt, men det lykkedes også at få bekræftet  et løfte fra politikerne om en Tunnel under Boulevarden.

I dag er Tunnelarbejdet i gang. Ganske vist er der kun skaffet finansiering til  første etape, der vedrører området fra krydset mellem Viby Ringvej og Motorvejen til Skanderborgvej krydset. Anden etape vedrører den 1.8 km lange tunnel under Marselis Boulevard til havnen. 

Læs mere om projektet på Tunnel-arbejdsgruppens sider.


c. Marselisborg Gymnasium

Gymnasiets byggeplaner, som vi allerede på generalforsamlingen i 2010 var blevet orienteret om, er nået nogle skridt videre. Da gymnasiet i forvejen fylder meget trafikmæssigt og har et  stigende elev- og medarbejderantal, fandt vi det nødvendigt at høre nærmere. På et møde med Gymnasiets rektor Arvid Bech de 13. april 2011, var det især planerne om en multihal, der bekymrede os. Men også det faktum, at antallet af planlagte parkeringspladser lå langt under det niveau, Parkeringsregulativet for Aarhus Kommune fastlægger, samt at trafiksituationen som helhed, ville blive stærkt forværret. 

Med hensyn til Multihallen, er planen, at den ikke alene skal dække skolens eget behov i den normale skoletid, men også skulle kunne lejes ud til idrætsforeninger mm. fra kl. 16-23 på hverdage og 9-23 i week-ender. Lejen skulle indbringe en nødvendig ekstra indtægt, som var nødvendig for at  byggeprojektet kunne hænge sammen rent økonomisk. 

Vi gjorde Arvid Bech opmærksom på, at en sådan plan ikke harmonerede områdets lokalplan, at den helt givet ville møde megen modstand fra områdets beboere, samt at vi ville følge op på sagen.

Læs mere om projektet på Gymnasium-arbejdsgruppens sider.


© Anders Petersen 2011