2015-16 Nyheder

Generalforsamling: Sæt x i kalenderen

FullSizeRender


Stikord til møde med kommunen

Vi har aftalt møde med afdelingsleder Trine Buus Karlsen, Center for byens anvendelse. Datoen er ikke endelig fastlagt, men punkterne, der skal behandles, er følgende: 

 1. • Træer
  1. En del træer mangler på Birketinget
  2. En del træer på Birketinget ser ud til at være syge
  3. Enkelte træer på Stadion Allé ser ud til at være syge
 2. • Fortove (vi har med glæde konstateret, at der er lagt flere stabler fliser på Marselisvej)
  1. Hvilke planer er der for nylægning af fortovene i området, i hvilken rækkefølge skal de ske? Og hvornår? Især Birketinget har meget nedslidte fortovsarealer
  2. På Holtevej skyder trærødder op gennem asfalten
  3. Sydfortovet på Marselis Tværvej er uretmæssigt inddraget til parkering. (Se flere tidligere mails om samme emne). Vi har bemærket, at skråparkeringspladserne slet ikke benyttes fuldt ud efter at Gymnasiets egen parkeringsplads er kommet - og heller ikke den er fyldt. Det er endnu er argument for, at fortovet genetableres og den sydlige del af vejen benyttes til parallelparkering, hvilket bør tydeliggøres ved en kraftig hvid opstregning. 
  4. Når man anlægger parallelparkering på den sydlige side af Marselis Tværvej, vil man faktisk opnå 18 p-pladser her imod de nuværende 17 skrå p-pladser – jf. nedenstående tidligere fremsendt skitse.
  5. Nedlæggelse af skråparkeringen vil medvirke til en stærkt forøget trafiksikkerhedsmæssig situation i vores område, idet der så vil kunne passere 2 biler på vejen, og samtidig vil vi undgå de mange studerende og andre gående på vejen, da man i stedet vil have mulighed for at gå på fortovet hele vejen rundt om gymnasiet.
 3. • Parkering
  1. Den kraftigt optrukne hvide linie på østsiden af Birketinget har været effektiv!
  2. Ofte ulovlig parkering på græsarealer i området. Kan pullerter være løsningen? Hvis ikke, hvad så?
  3. Kan en del af græsarealerne langs Skovbrynet inddrages, så elever/ansatte/gæster til skolerne kan afsættes uden at skabe farlige situationer Det er altså ikke tale om P-pladser, men afsætningspladser.
  4. Længere vestpå ad Skovbrynet, kunne det samme måske være nyttigt for gæster til Tivoli.
  5. På Marselis Boulevard klager beboerne over afsætningsanarki langs vejen både før, efter og langs Forældreskolen. Det skorter ikke på opfordinger fra Forældreskolen til forældrene om at følge skolen parkerings- og afsætningsanvisninger, men man kan også overveje muligheden for afsætningspladser ved at lave en sluse i fortovet uden for Forældreskolen.    
  6. Parkeringsvagter har foreslået, at Kongevejen benyttes til skråparkering ved større Tivoli-arrangementer bl.a. Fed Fredag og tilsvarende, at udgangen tæt på krydset ved Havreballe Skovvej/Stadion også benyttes som indgang. Det vil have en meget positiv indvirkning på P-situationen I området.
 4. • Hævede helleområder
  1. Er der nyt om hævede helleområder ved T-krydsene ved Marselisvej-Skovbrynet og Birketinget-Skovbrynet? Der køres stærkt og er ofte farlige situationer.
 5. • Marselisborg Gymnasium
  1. Gymnasiet har ikke rettet sig efter Lokalplanens forskrift for anlæggelse af P-plads.
  2. Gymnasiet har ikke rettet sig efter lokalplanens forskrift om nyplantning af træer mellem gammel og ny undervisningsbygning
 6. • Oversvømmelse af veje og fortove
  1. På det nordlige hjørne mellem Birketinget og Rungstedvej dannes der en stor 'sø' på vejen, når det har regnet kraftigt
  2. På fortovet ved Birketinget nr 12 er der overavømmelse efter kraftig regn
  3. På begge sider af vejen ud for nr 12 er der oversvømmelse efter kraftig regn
 7. Parkeringsvagter
  1. Dårlig Parkeringsadfærd skyldes ofte, at fx. forældre kommer for sent hjemmefra. De vælger derfor den dårlige løsning: at parkere ulovligt. En synlig parkeringsvagt kan forebygge denne adfærd.
  2. Synlige parkeringsvagter i forbindelse med arrangementer, der tiltrækker mange gæster kan medvirke til en bedre adfærd i forbindelse med valg af P-plads.

Borgermøde 26. oktober 2015

Aarhus kommune har afholdt borgermøde om byen, trafikken og og den kraftige stigning i indbyggertal. Harald Birkwald, Marselisvej 3 deltog i mødet. Her er hans referat:

 Hej alle

Harald Birkwald

Jeg deltog i borgermødet i går aftes og stillede spørgsmålet hvorfor Marselis Boulevard ikke var nævnt i Debatoplægget (I kan finde det på [vorestrafik.dk] ). Jeg bemærkede at den tunge trafik til havnen var stærkt stigende med deraf øget støj og negativ påvirkning af Miljøet.

Et udtryk for hvor voldsom belastningen er blevet, må være den nye støjmur der er bygget ved børnehaven på hjørnet af Marselis Boulevard/Stadion Alle. Jeg går ud fra, at der har vært professionelle "folk" på denne sag, der har fundet det nødvendigt med en støjmur på 5,40 m (som jeg har målt den til) for at få et acceptabelt støjniveau på den anden side af muren. Efter min vurdering en af de højeste støjskærme i kommunen.

At man ikke foretager sig noget vedr. støj og miljø ved Marselis Boulevard hænger slet ikke sammen med kommunens fokus på støj og miljø, hvilket er nævnt henholdsvis tre og to gange i grafikken på side 15 i debatoplægget.

Svaret fra Kristian Wurtz var, at der "er styr" på finansiering af tunnelen. Den sidste del af finansieringen foretages af dækningsafgiften og projektstart er estimeret til 2021 da dækningsafgiften fra 2017 skal bruges til Letbanen. Man overvejer, at sætte eldrevne busser ind på Ringgaden/Marselis Boulevard for, at reducere støjbelastningen.

Så vidt jeg husker, var det oprindelig forlig i Byrådet og med erhvervslivet, at dækningsafgiften skulle bruges til tunnelen fra 2017.

Der er altså yderligere en udskydelse af tunnelen på 4 år.

Jeg tror personligt det er vanskeligt at påvirke denne beslutning. Hvis vi skal gøre noget må vi tage udgangspunkt i støj og miljø. Grænsen er nået og en udskydelse af tunnelprojektet i 4 år er uacceptabelt. For at få fokus herpå må der startes en underskriftsindsamling hvor vi helst skal over 5.000 stk.

Harald

Generalforsamlings nyt

 1. Referat af generalforsamlingen den 25. september kan ses [ her.]
 2. De nye regler for kontingent og snerydning ser sådan ud
  • Medlemskontingent  (kr. 100,-/parcel) 
  • Snerydningsgebyr (der som besluttet på generalforsamlingen 2014-15k an tilvælges af medlemmerne). Gebyrets størrelse opdeles i 3 grupper som vist i skemaet nedenfor.
kontingent

Indbetaling kan ske som bankoverførsel til Danske Bank  konto nr. 1551 4626329802. Husk af påføre navn, gade og nr., så der ikke bliver tvivl om identifikation af en betaling. Da indtastningsfeltet ikke er særlig stort, kan det være nødvendigt at benytte forkortelser. Fx. vil "BG, TV3” være tilstrækkeligt som identifikation af "Birgit Gregersen, Tårbækvej 3”. Betal venligst inden fredag den 20. november. Sneskovlen løftes som tidligere år hos medlemmer, der ikke er tilmeldt snerydningsordningen og man må selv sørge for at fjerne is og sne, så der er sikker passage.

Husk også, at medlemmerne på generalforsamlingen 2013-14 blev enige  om,  at der skulle pålægges et gebyr på 200 kr, hvis betalingsfristen ikke overholdes.  


© Anders Petersen 2011