Teknisk Udvalgs (TU) referat

Lokalplan nr. 942 - Marselisborg Gymnasium, Aarhus


KONKLUSION:

Udvalget kunne tiltræde Magistratsafdelingen for Teknik og Miljøs indstilling med følgende ændringer:

At bebyggelsesprocenten tilpasses det konkrete projektforslag under hensyntagen til, at det skal være muligt at udnytte 380 m2 i tagetagen til lærerfacilliteter.

Ar terrænreguleringen tilpasses i forhold til det konkrete behov.


UDVALGETS ERKLÆRING:


Sagen sendes tilbage til Aarhus Byråd efter at have været behandlet på udvalgsmøder den 7. og 14. januar 2013.

Fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø deltog embedsmænd fra forvaltningen.

Udvalgsmedlemmerne fik inden mødet den 7. januar 2013 tilsendt vedlagte notat af 3. januar 2013 med bilag fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø.

På mødet den 7. januar 2013 havde repræsentanter for Marselisborg Gymnasium foretræde for udvalget. Der vedlægges skriftlige bemærkninger fra de foretrædende.

Udvalget spurgte, om man ikke vil udnytte bebyggelsesprocenten fuldt ud. De foretrædende oplyste, at man beder om at få bebyggelsesprocenten forøget til 65. I lokalplanforslaget forudsættes det, at der bygges ca. 10.400 m2, hvilket svarer til en fuld udnyttelse af bebyggelsesprocenten. Man vil på et tidspunkt kunne udnytte tagetagen, hvilken udgør 300 - 400 m2. 

Udvalget spurgte, hvordan man påtænker at udnytte den bevaringsværdige bygning i klasse 3. De foretrædende oplyste, at bygningen ikke må benyttes til undervisning, men at den vil kunne benyttes til bogdepot, mødefacilliteter m.v. De foretrædende bekræftede over for udvalget, at bygningen vil blive anvendt.

På et spørgsmål fra udvalget vedrørende vandafledningsproblemerne oplyste de foretrædende, at der planlægges helt nye kloakforhold. Der er kontakt til Aarhus Vand, så problemerne kan løses. Man har ingen intentioner om at hæve terrænet. Der skal etableres et forsinkelsesbassin på ca. 60 m2, som vil blive tildækket med jord. Der fyldes kun 80 cm. op for at gøre arealet plant. Overskydende jord vil blive kørt bort.

Udvalget spurgte, hvad tanken er med multihallen. Skal den anvendes til eliteidræt? De foretrædende oplyste, at hallen først og fremmest er til skolens eget brug, men at den uden for skoletiden vil blive benyttet i samarbejde med Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice. Der ligger ikke noget specielt elitemæssigt bag. Der vil ikke blive opført tilskuerpladser. Man vil oprette 50 nye parkeringspladser, og man er i den forbindelse indstillet på, at der etableres parkeringsregulering.

Udvalget spurgte, om det ikke vil være muligt at bevare den bevaringsværdige pedelbolig. De foretrædende oplyste, at den vil komme til at ligge i vejen såvel praktisk som arkitektonisk. 


Udvalget drøftede herefter sagen.

Udvalget udtrykte i forhold til vandafledningsproblemerne bekymring for, at der skabes et problem for de 3 - 4 naboejendomme. Udvalget efterspurgte desuden en løsning på parkeringsproblemerne.

Forvaltningen oplyste, at man altid skal holde vandet inde på egen grund. Vandet må ikke løbe ind på naboejendommene. Der står faktisk i lokalplanforslaget, at der er mulighed for at hæve græsplanen med 1,5 meter. Der må dog ikke foretages terrænregulering nærmere end 5 meter fra skel. 

Forvaltningen forklarede, at det oplyste etageareal ligger på 10.400 m2. En bebyggelsesprocent på 65 svarer til 11.000 m2. Bebyggelsesprocenten udnyttes således ikke 100 procent. Det er kommuneplanen, der foreskriver en maksimal bebyggelsesprocent på 65, mens lokalplanforslaget er udarbejdet på baggrund af det konkrete projekt. Der er ingen byggefelter, der giver mulighed for at bygge noget ekstra. 

Udvalget henledte opmærksomheden på det åbne brev fra Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, der stiller spørgsmålstegn ved, om træernes rodnet kan klare byggeriet.

Forvaltningen oplyste, at forholdet vil blive taget op i byggesagsbehandlingen. Blivende træer skal beskyttes i byggeperioden. Dette kan skrives ind i lokalplanen. Forvaltningen er dog at den opfattelse, at det godt vil kunne lade sig gøre at bygge under hensyntagen til træerne.


Sagens behandling blev herefter udsat på foretræde fra Grundejerforeningen Marselis.

Til udvalgets møde den 14. januar 2013 forelå vedlagte brev af 10. januar 2013 fra Marselisborg Gymnasium til rådmanden.

På mødet havde Grundejerforeningen Marselis v/formand Anders Petersen, Jan Steen Jacobsen og Inge Fangel. Der vedlægges skriftligt materiale fra foretrædet.

Udvalget spurgte, om grundejerforeningen ønsker alt parkering flyttet under jorden. Grundejerforeningen oplyste, at det primært er gymnasiets parkeringsbehov, man ønsker håndteret. Man er glad for p-pladserne ved Skovbrynet, men problemet er, at ikke mange benytter dem.

På et spørgsmål fra udvalget oplyste grundejerforeningen, at multihallen efter deres opfattelse slet ikke bør opføres. Beboerne er meget bekymrede over, at hallen kan benyttes efter skoletid og i weekenderne. Den udvidede kantine vil kunne benyttes som samlingssted. Gymnasiet har i sig selv ikke behov for hallen. Det er grundejerforeningens opfattelse, at hallen alene bygges til udlejningsformål.


Udvalget drøftede herefter sagen.

Udvalget drøftede opførelsen af multihallen og påpegede i den forbindelse, at Aarhus Kommune har et stort behov for halkapacitet, og at hallen vil indgå i den almindelige kommunale anvisningsret. Det er nøjagtigt det samme som på alle øvrige gymnasier. Gymnasiet har behov for hallen til idrætsundervisning. Udvalget påpegede desuden, at gymnasiet under sit foretræde for udvalget påpegede, at der ikke vil blive opført tilskuerpladser i hallen, hvorfor antallet af folk, der vil komme kørende dertil, må forventes at blive minimalt.

På et spørgsmål fra udvalget oplyste forvaltningen, at multihallen vil blive opført i hvide betonelementer med begrønnede facader. Der vil desuden blive plantet træer og buske uden om bygnigen.

Udvalget opfordrede til, at lokalplanforslaget rettes til i forhold til den terrænregulering, gymnasiet reelt vil lave. Desuden bør bebyggelsesprocenten rettes til i forhold til det reelle behov.

Forvaltningen oplyste, at terrænreguleringen i følge de seneste oplysninger alene vil blive på maksimalt 80 cm., jf. vedlagte tegningsmateriale af 13. januar 2013 fra Landskabsarkitekt MAA Boldt & Henningsen. Terrænreguleringen begynder 6-7 meter fra skel mod syd. Forvaltningen oplyste, at man er indstillet på at tilrette lokalplanforslaget i overensstemmelse hermed. I forhold til spørgsmålet om bebyggelsesprocenten oplyste forvaltningen, at de 65 % er overført fra kommuneplanen. Forvaltningen var enig i, at den bør sættes ned i forhold til det, der svarer til det projekt, forvaltningen har set, hvilket svarer til en bebyggelsesprocent på 61.

Udvalget påpegede, at det er vigtigt at tænke en fremtidig udnyttelse af tagetagen til lærerfacilliter ind i forhold til bebyggelsesprocenten. 

Udvalget manede til forsigtighed i forhold til at placere boldbaner tæt på beboelse. Forvaltningen forklarede, at gymnasiet har oplyst, at de ikke vil opsætte lys omkring boldbanen.

Udvalget spurgte til risikoen for forskelsbehandling i forhold til Marselis Tværvej 4. Forvaltningen oplyste, at projektet på Marselis Tværvej 4 drejede sig om en udvidelse til erhverv på en ejendom udlagt til boligformål. Gymnasiet er udlagt til offentlige formål, hvorfor der er tale om en helt anden situation.

Udvalget havde herefter ikke yderligere spørgsmål eller bemærkninger til sagen.

© Anders Petersen 2011