Generalforsamlingen - referat

Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00 i Gymnastiksalen, Forældreskolen.

(Se indkaldelsen til generalforsamlingen.)

 

DAGSORDEN i flg. Vedtægterne

 • 1. Valg af dirigent
 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3. Aflæggelse af regnskab
 • 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag – der er indkommet forslag vedr. snerydning/kontingent
 • 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • 6. Valg til bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  Niels Munk er på valg, og modtager ikke genvalg. Finn Trunk Black er på valg, og modtager genvalg.
 • 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • 8. Eventuelt.

Mødet indledes med indlæg Trine Buus Karlsen, Trafik & Veje, Aarhus Kommune


1. Valg af dirigent

Morten Hyldgaard blev valgt til dirigent.

Morten måtte forlade mødet inden slutningen, og Søren Kruse var dirigent på den sidste del af mødet.


2. Referat af ordinær generalforsamling

Ca. 30-40 engagerede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.

Indledning med Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje:

Indledningsvist fortalte Trine Buus Karlsen omkring trafik generelt i kommunen, samt omkring trafik i vores kvarter.

Generelt forventes der 60% mere trafik i Aarhus i 2030. 

I det nye budgetforlig for det kommende år, er der afsat meget få midler til trafik og veje.

Etableringen af Letbanen er i gang, og den forventes færdig i 2017. 

Marselis-tunnellen har nu 2 gange fået afslag på lånefinansiering af staten, og den forventes ikke igangsat foreløbig.

Selv om trafikmængden på Marselis Boulevard er faldende, så er der stadig et bredt politisk flertal i byrådet for etableringen af tunnelen, også set på baggrund af forventede større trafikmængder på sigt, og Mols-liniens flytning til østhavnen i 2020.

Der er pt. gennemført 120 ud af 250 planlagte skolevejs-projekter, hvor det drejer sig om at forbedre trafikforholdende ved skolerne i byen.

Fra salen blev der bl.a. foreslået etablering af flere p-lommer til afsætning af børn på Marselis Boulevard lige foran Forældreskolen, samt forslag om at henvise forældre til at afsætte børn på Skovbrynet om morgenen, og generelt mere henvisning til alle om at benytte de ledige p-pladser langs Skovbrynet.

Niras er hyret som rådgiver for projektet omkring trafikregulering af vores Marselis-kvarter.

Der arbejdes fra kommunen med flere mulige scenarier for vores område, bl.a. nedklassificering af vejene Gentoftevej, Rungstedvej, Tårbækvej og Holtevej til private fællesveje, hvilket flertallet i salen dog ikke umiddelbart kunne se nogen fordele i. Endvidere har kommunen tanker om at ensrette Birketinget på stykket fra Marselis Tværvej til Marselis Boulevard, således at der ikke længere kan køres ud på boulevarden, hvilket dog heller ikke blev modtaget særligt positivt i salen.

TBK oplyste at loven normalt ikke giver mulighed for at sætte et privat p-firma til at udstikke bøder på private fællesveje.

Før der sker evt. ændringer omkring infrastrukturen i vores område, skal forslagene sendes i høring blandt alle beboere. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Anders Petersen gennemgik bestyrelsens beretning med følgende ordlyd:

Det har været et begivenhedsrigt år, soms er blevet grundigt dokumenteret på vores hjemmeside marselis.net. Her i beretningen vil vi koncentrere os om to forhold:

 • Lokalplan 942, der uden mange ændringer blev godtkendt af kommunen den 10. juni
 • Tivoli Frihedens byggeri af Hermans Teateret uden noget krav om etablering af P-pladser til de mange gæster.


A. Lokalplan 942 Marselisborg Gymnasium - kort resume.

Slide1

Slide 1: Marselisborg Gymnasiums godkendte tegninger med Undervisningsfløjen mod nord, den nye idrætshal mod syd samt facaden mod Birketinget.

Lokalplan 942 er nu godkendt af Aarhus Byråd. Det er i forhold til det oprindelige forslag besluttet at bygninger begrønnes og at der etableres et grønt bælte hele vejen rundt om gymnasiet, så effekten af det bastante nybyggeri blødgøres. Tilbage er vores klage over, at man vil kunne udleje multihallen udenfor gymnasiets normale åbningstid både hverdage og week-ends. Vores indvendinger mod byggeriet har vi sammenfattet i udsagnet “Et moderne gymnasium i harmoni med området”. 

Vi har under hele planlægningsprocessen bakket op om gymnasiets renoverings- og moderniseringsønsker. Vi har bedt om, at man lod det foregå i harmoni med det historiske og smukke området gymnasiet er placeret i. 

Arbejdsgruppe 1 havde følgende medlemmer: 

 • Henrik Kaufmann, Skovbrynet
 • Inger og Johannes Exner, Marselisvej
 • Niels Vium, Marselisvej
 • Rasmus Therkildsen, Marselisvej
 • Inge Fangel, Gentoftevej
 • Finn Trunk Black, Gentoftevej
 • Jan Steen Jacobsen, Marselisvej
 • Anders Kau Petersen, Birketinget

Som det fremgår af det materiale, der er sendt og modtaget i forbindelse med den første del af lokalplanarbejdet, (se mere om Marselisborg Gymnasium arbejdsgruppen) skrev Niels Vium en mail til gruppen den 11. juni 2012 med følgende ordlyd: "Tak for tilsendte skrivelser som med stor tydelighed viser at lolalplanprocedurer i almindelighed og denne i særdeleshed er skinmanøvre som er til for at legimiterer selv dårlige løsninger og samtidigt udelukke gode forslag.” Niels Vium er kgl. bygningsinspektør med stor erfaring i lokalplaner, så det er ikke bare et fra bestyrelsen, der står bag udtalelsen i frustration over gang på gang at løbe panden mod en mur.


Arbejdsgruppe 2 havde ovennævnte bestyrelsesmedlemmer samt Søren Kruse, Stockholm, der repræsenterede sin mor Grethe Kruse, Holtevej. 

Denne periode har været præget af mange indlæg i Jyllands-Posten og Aarhus Stiftstidende i et forsøg på at gøre offentligheden opmærksom på vore synspunkter. (Se Artikler og læserbreve), mens sagen gik sin gang. 

I den sidste del af arbejdet forfulgte vi især Inkonsistensen i byrådets beslutningsproces vedr. Gymnasiets bygge- og udlejningsplaner for Multihallen og en tilsvarende sag vedrørende Marselisvej 4, som havde fået nej til byggeriet bl.a. begrundet i at trafikken ville medføre en belastning for området. Brug af almindelig sund fornuft fører til konklusionen, at der var sket forskelsbehandling i de to sager.

På et møde i Teknisk Udvalg, hvor vi havde bedt om foretræde benyttede vi nedenstående slide til at sammenfatte vore synspunkter om Parkering, Indgange, Multihal og Lokalplan.


slide 3

Slide 2: Ved foretrædet hos teknisk udvalg den 17. juni 2013 præsenterede vi voresynspunkter som blev sammenfattet i ovenstående 4 forhold som konklusion på vores arbejde.


Professor i Offentlig Ret Søren H. Mørup, Aarhus Universitet gav os medhold i vores påstand om forskelsbehandling af to byggesager (se hans brev af 13. jan. 2013 Notat vedrørende udvidelse af Marselisborg Gymnasium hvori han bl.a. skriver, at kommunen er inhabil samt at "Det er min vurdering, at kommunen har en sådan interesse i sagen, at den i særlig grad skal kunne begrunde, hvis den ændrer kommuneplanen eller dispenserer fra gældende regler, og at det kan forventes, at prøvelsesinstanserne vil foretage en særlig intensiv prøvelse af, om der er varetaget usaglige hensyn, hvis der indgives en klage.

Det er endvidere min vurdering, at det kan vise sig vanskeligt sagligt at begrunde, at bebyggelsesprocenten for området skal hæves fra 45 til 65, og at dette er forsvarligt under hensyntagen til de trafikale problemer, som byggeriet vil give anledning til.”slide 2

Slide 3: Lokalplan 942 - de enkelte trin fra starten den 28. marts 2012 til offentliggørelsen af den godkendte lokalplan den 10. juli 2013.

Ovenstående Gannt-kort viser de forskellige faser i processen, der den 10. juli endte med at lokalplanen blev godkendt. Efterfølgende sendte vi vores klage til Miljø- og Naturklagenævnet. 

Når vi ser tilbage på forløbet, må vi give Niels Vium ret: Det har været en skueproces gennemført i demokraties hellige navn: Sagen har været afgjort på forhånd. Vi har bl.a. undret os over følgende forhold:

 • Bevaringsudvalgets rolle
  Bevaringsudvalget havde nedlagt forbud mod nedrivning af pedelboligen. Få dage efter sender udvalget et nyt brev, hvor de accepterer, at pedelboligen nedrives. Enten er en bolig vel bevaringsværdig eller også er den det ikke. Bevaring betyder at en bolig ikke kan nedrives medmindre der er særlig vigtige begrundelser. Dem har vi ikke set og de er heller ikke benyttet i korrespondancen. Et kvalificeret gæt vil være ´kraftig armvridning´.
 • De mange kasketter
  Der har været mange kasketter undervejs i processen:
  Politikerne har haft mere end svært ved at skjule, at de ønskede at udvide halkapaciteten for breddeidrætten uden at skulle betale for det i stedet for at holde sig neutrale og lade gymnasiet  træffe deres afgørelse uden politikerpres. End ikke vores påstand om forskelsbehandling af de to ovenfor nævnte byggesager har lagt op til en beslutning om, at lukke af for udlejning efter normal skoletid. 
  Gymnasiets bestyrelse har haft problemer med deres hatte: Formanden for bestyrelsen er også formand for AGF og har problemer med at få halplads til især AGF-håndboldafdelingen. Men hvornår træffer han beslutninger, som er i Gymnasiets interesse alene og hvornår er de i AGFs interesse. De samme problem har de øvrige bestyrelsesmedlemmer med interesse/tæt tilknytning til AGF. Det er slet ikke utænkeligt, at en anderledes sammensat bestyrelse uden ovennævnte bånd, ville have draget fordel af Gymnasiets placering i et idrætssmørhul vil have benyttet de mange milioner en Multihal koster til andre formål netop fordi der er så let adgang til andre idrætsfaciliteter.
 • Bygherrefordele
  Det kan også undre at en lokalplansagbehandling ikke omfatter seriøs høring (incl. lytning og seriøse overvejelser over rollen som politiker) af involverede parter, dvs gymnasiet som undervisningsinstitution og områdets beboere, der ønsker at værne om et meget specielt bevaringsværidigt område - ikke bare målt med lokal målestok, men også nationalt for ikke at sige internationalt.
 • Manglende hensyntagen til bevaringsværdige områder
  Det har været skuffende at konstatere, at kommunen har så ringe interesse i at bevare et så smukt historiske miljø som Marselis Kvarteret. 

Vi afventer nu resultatet af vores klage til NMKN og hvad arbejdet med trafikforholdene vil føre frem til.B.Tivoli Friheden og Herman’s teateret

slide 5

Slide 5. 

En stor donation fra Sallingfonde har resulteret i bygning af en teatersal, der kan bruges til mange forskellige formål, og sikre at vinteraktiviteterne kan forbedre Tivoli Frihedens eksistensgrundlag. Jeg kan efter besøg til et enkelt arrangement sige, at det har været en meget positivt oplevelse. 

Det undrer os dog, at man kan tillade byggeriet uden at der er blevet krævet en eneste ekstra P-plads. 

Vi håber så nærmeste naboer at der til gengæld er taget højde for de støjforhold, som teaterets aktiviteter må forventes at give.

———

Efter en kort diskussion blev beretningen blev herefter godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet viser at vi har haft et underskud på ca. kr. 58.000,-

Dette skyldes det relativt lave kontingent på kr. 750,- pr. medlem, og relativt store udgifter til snerydning på kr. 85.000,-, samt ekstraordinære udgifter til juridisk bistand ifb. med gymnasiets udvidelse.

Regnskabet blev herefter godkendt.


4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
Forslag var blevet fremsat af Vibeke og Per Overgård, Birketinget om at det skal være muligt at være medlem af grundejerforeningen uden at deltage i snerydningsordningen.

Efter en generel debat omkring snerydning, bl.a. om hvorvidt der skal være ens priser for alle uanset længde af fortov eller ej, besluttede et klart flertal, at beholde den nuværende ordning, da det vil medføre et meget stort administrativt løbende arbejde at ændre ordningen, og fordi man generelt var tilfreds med den.


5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget og forslaget om opkrævning af et årligt kontingent på kr. 1.050,- (medlemsbidrag kr. 200 og snerydningsbidrag kr. 850) med et forventet overskud i det kommende år på kr. 5.000,- blev vedtaget.


6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Til bestyrelsen blev genvalgt:

    - Finn Trunk Black

og nyvalgt

     - Birgit Gregersen, Tårbækvej

Til suppleanter blev genvalgt:
     - Pernille Højberg Duun, Marselis Boulevard
     - Mogens Møller, Birketinget 


8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor blev valgt Poul Kraghede, Rungstedvej
Til revisorsuppleant blev valgt Niels Oustrup, Gentoftevej 


9. Eventuelt

Det blev foreslået, at vi til næste års generalforsamling satte et skilt på døren, så det tydeligt fremgår i hvilket lokale mødet bliver afholdt.


Bestyrelsen vil herefter konstituere sig.

Referent: Jan Steen Jacobsen© Anders Petersen 2011