a. Tivoli Friheden

I indholdsfortegnelsen i forspalten kan man udover en kort historisk oversigt og avis- og TVavisklip se hvilke emner arbejdsgruppen beskæftiger sig med, nemlig især lokalplaner, miljøgodkendelser og kommunale ændringer i disse - (hovedsagelig til Tivolis fordel), samt Tivoli Frihedens manglende evne til at overholde reglerne.


• Lokalplaner
Der er lavet en del lokalplaner for området. Grundejerforforeningen har klaget over en del af disse. Her er en oversigt over materialet (listen er ikke komplet, men det arbejder vi på):

Lokalplan 834 - Tivoli Friheden - godkendt i Byrådet den 4. februar 2009

Dennne lokalplan er den nyeste. Kommunens arbejde startede med en forundersøgelse i  perioden 20.09.07 - 9.10.07 og planen blev endelig godkendt efter Byrådets 2. behandling den 4.2.09. Årsagen til arbejdets igangsættelse var ifølge kommunens materiale at:

"Tivoli Friheden har behov for til stadighed at kunne udvikle sig med nye anlæg til forlystelser og det gældende plangrundlag imødekommer ikke i tilstrækkeligt omfang dette."

 Læs mere om denne lokalplan, Grundejerforeningens klage og kommunens svar her.


 Miljøgodkendelser 
Foruden lokalplanerne er der udstedt adskillige miljøgodkendelser og tillæg til dem, der bl.a. omfatter støj- og synsmæssige forhold. Også dem har Grundejerforeningen sendt klager over. Her er der en oversigt over materialet (listen er ikke komplet, men det arbejder vi på). 

Læs mere om Miljøgodkendelser for Tivoli Friheden her:


•Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans
I 2014-15 har Tivoli-arbejdsgruppen skrevet en del klager over støjen fra især Hermans, men også fra nogle nye forlystelser. Gruppen har sendt klager til både Tivoli, Politiet og Aarhus Kommune. Det har medført, at Tivoli A/S har igangsat forbedringsarbejder så støjen ikke overskrider de fastsatte grænseværdier - bl.a. ved bygning af en overdækket og velisoleret sluse mod Skovbrynet, som man skal passere for at komme fra Hermans og til arealet mod vejen. Da det imidlertid har vist sig utilstrækkelig, har kommunen sendt en "Forvarsel af påbud om støjgrænser for Hermans”. Se Forvarslet og bilag med målinger.
© Anders Petersen 2011