2013-14 nyheder

September: Nyhedsbrev

Her er en liste over nyheder:

 1. Den årlige Generalforsamling afholdes
  TORSDAG DEN 25. SEPTEMBER KL. 19:00-21:00
  PÅ FORÆLDRESKOLEN, LOKALE 15 OG 16 (1. SAL)
  Dagsorden, Beretning, Regnskab og Forslag til Budget kan ses her.

 2. Kommunen har det meget svært med at få lukket sagen om Rungstedvejs permanente lukning trods mange tilkendegivelser om, at lukningen nu er permanent. Senest fremgår det af et brev fra Rådmand Kristian Würtz af 27. august, hvor han skriver (til Birgit Mathiasen, Tårbækvej): "Som du sikkert er bekendt med, er Teknik og Miljø i gang med at forbedre de trafikale forhold i området. Ændringerne udspringer af, at forsøgslukningen af Rungstedvej mod Stadion Allé er blevet permanent.” 

  Afdelingschef Trine Buus Karlsen, der i en mailkorrespondance lægger op til endnu en partshøring, er blevet gjort opmærksom på Würtz-brevet, svarer tilbage: "Vi arbejder også for Rådmandens mål, men for at alle formalier er opfyldt skal der desværre afholdes en ny partshøring da der er sket ændringer i sagen. Ændringen er at Birketinget er blevet ensrettet. Jeg forventer ikke det giver ændringer i afgørelsen, men vi skal partshøre for at være sikker på at der ikke er nogle der ligger inde med oplysninger vi ikke er bekendt med”. 

  Vi har inviteret Trine til at præsentere kommunens trafik- og parkeringsplaner på generalforsamlingen og besvare spørgsmål, men hun var optaget af et andet møde.


Maj: Nyhedsbrev

Her er en liste over nyheder

 1. NMKN’s læge nævn har sendt sit svar. Det blev endnu et afslag!
  Vi finder det besynderligt, at Kommunen har valgt så ensidigt at vægte Gymnasiets ønsker over Grundejerforeningens. Tilsvarende at Natur- og Miljøklagenævnet har valgt at lade kommunen gøre det - og dermed acceptere, at et historisk enestående område overbebygges og skæmmes af et betonbyggeri. NMKN har tjekket, at kommunen ikke har overtrådt forvaltningsretlige love og regler, men har tilsyneladende ikke villet vurdere  om vore bekymringer, alternative forslag mv. kunne imødekommes – eller har måske ikke haft kompetence hertil. Med 'Natur og Miljø’ som markører i nævnets navn, burde det have været naturligt at forvente, at disse kriterier indgik i vurderingsarbejdet. Men det gjorde de ikke. Se det læge nævns svar her.

 2. Trafik- og parkering
  Efter planen laver 'Trafik og Veje’ inden så længe en spørgeskemaundersøgelse over medlemmernes holdninger til de nye trafik og parkeringsforslag, som vi har orienteret om tidligere. Der er meget godt i forslaget, men også emner, som ikke alle vil synes om. Et er, at der kommer nye skilte og nye regler for færdsel og parkering, men hvis der ikke også kontrolleres om det sker, begrænses nytten. Den tidligere vejchef Michael Kirkfeld udtalte på et møde med grundejerforeningen, hvor vi fotodokumenterede en lang række eksempler på P-overtrædelser - bl.a. tæt parkering på græsarealerne på Marselisvej, at hvis det skete i forbindelse med en af kommunen støttet begivenhed, så ville han ikke acceptere, at kommunens P-vagter skred ind overfor en ulovllig parkering. Vi tvivler dog på, at Kommunen har ret til at indføre en særlig fortolkning af færdselsloven – med deraf følgende rets-usikkerhed. Vi må gå ud fra, at færdselsloven gælder – også for vort område. Se eksempler på p-overtrædelser.

  Vi har ofte påpeget behovet for større synlighed af P-vagter for at begrænse det P-anarki der følger af de mange arrangementer i området. Vi har i år valgt at lægge fotodokumentationen på nettet som supplement til den orientering vi tidligere har reserveret til de møder, der bliver afholdt med trafik og veje. Klik ind på PPP-bjælken for at se eksemplerne. PPP står for Politik-betingede Parkerings Problememer.

 3. Herman Teater, Tivoli Friheden
  Vores klage over støjen fra Herman Teater har resulteret i følgende tilbagemelding fra Anne Haarmark: 
  “…. På baggrund af klagen vil Tivoli Friheden iværksætte lydmålinger ved en kommende koncert. De vil dog først foretage lydmålingen, når der skal afholdes koncert med et vist lydtryk. De håber således, at kunne få et mere nuanceret billede af, hvorledes lyden rammer naboerne.
  Natur og Miljø vil også foretage en uanmeldt måling på lydniveauet ved en af de kommende koncerter. Målingen vil være vejrafhængig og kan kun foretages når det ikke blæser for meget. Vi forventer, at målingen vil vise os et mere retvisende billede af lydniveauet. Eventuelle spørgsmål til sagen kan rettes til undertegnede. 
  Med venlig hilsen
  Anne Haarmark"

 4. Nysplantning af træer på Birketinget
  Trine Buus Karlsen, Trafik og Veje har sendt denne mail-besked:
  “I har haft et ønske om at få erstattet de træer, der mangler på Birketinget. Natur og Miljø har lige skrevet til mig, at de vil plante træerne. Jeg håber dette vil bringe glæde”. 

 5. Parkeringsanarki
  Vi har ofte påpeget behovet for større synlighed af P-vagter for at begrænse det P-anarki der følger af de mange arrangementer i området. Vi har i år valgt at lægge fotodokumentationen på nettet som supplement til den orientering vi tidligere har reserveret til de møder, der bliver afholdt med trafik og veje. Klik ind på PPP-bjælken for at se eksemplerne. PPP står for Politiskbetingede Parkerings Problememer.

 6. Opdatering af hjemmesiden.
  Som det fremgår af siderne, har vi lavet en modernisering af udseendet. Vi håber det falder i medlemmernes smag.


Vi ønsker alle en god sommer

BestyrelsenMarts: Nyhedsbrev 

Natur- og Miljøklagenævnet har besluttet at genbehandle vores sag pga. procedurefejl i den første afgørelse (afgørelsen blev sendt ud uden at alt materiale var blevet medtaget).

Denne gang vil beslutningen ikke blive taget som en formandsafgørelse, men som en afgørelse der træffes i det læge nævn. Dette nævn består af følgende medlemmer:

 • Formand:  Pernille Christensen
 • Højesteretsdommere: Poul Søgaard og Henrik Waaben
 • Politiske medlemmer:
  • Ole Pilgaard Andersen, Dansk Folkeparti
  • Martin Glerup, Socialdemokratiet
  • Leif Hermann,  Socialistisk Folkeparti
  • Peter Thyssen,  Radikale Venstre
  • Per Larsen, Det Konservative Folkeparti
  • Marion Pedersen,  Venstre
  • Jens Vibjerg, Venstre


Vi har fremsendt følgende materiale til det læge nævn:

 • Svar på NMKNs første afgørelse 
  Sammenfattende føler vi en manglende objektivitet for mange steder i NMKNs afgørelse af 5. november 2013. Vi føler os derfor ikke trygge ved endnu en formandsafgørelse og har bedt om, at sagen behandles i det læge nævn.  
 • Kommentar til Aarhus Kommunes brev til Natur- og Miljøklagenævnet af september 2013 
  En sammenfattende oversigt over sagens forskellige aspekter udformet som en præsentation bestående af slides.
 • Oplæg til møde i det læge nævn: Lokalplan 942
  Da sagen skal behandles i det læge nævn, og da vi går ud fra, at flere af deltagerne ikke kender sagen og måske heller ikke lokalområdet benyttes en del billeder til forklaring af sagen vigtigste punkt. Oplægget indledes med denne sætning: Vi er meget fristede til at kalde processen omkring lokalplan 942 for en skinproces. 

.


Mødet i det læge nævn er berammet til den 31. marts og afgørelse forventes færdig den 8. april.Februar: Nyhedsbrev

Dette nyhedsbrev indeholder følgende emner:

 • Gymnasiebyggeriet skrider planmæssigt frem. Havde man været i tvivl, er det nu tydeligt, at det parklignende område, som Marselisborg Gymnasium lå i, er forsvundet. Det eksisterer nu kun i historiebøgerne og fotoarkiverne. Vi må håbe, at de løfter, der blev givet, om begrønning af bygninger og beplantningsbælter rundt om hele parcellen vil afbøde skaderne. Vi får se!
 • Vores klage til NMKN (Natur- og Miljøklagenævnet) er endnu ikke kommet igennem den fornyede klagerunde. Vi har fået oplyst, at svaret kan forventes om 6-8 uger, at det endnu ikke er besluttet, om klagen skal have opsættende virkning (hvad det end måtte betyde) samt at ansvaret for genbehandling af klagen er overgivet til en ny medarbejder pga. den ringe kvalitet den første behandling af klagen havde været udsat for. Vi må gerne sende supplerende materiale til underbygning af vores klage. Det vil vi gerne og arbejder på et udkast. Når den færdige version foreligger, bliver den lagt ind under dette nyhedsbrev.
 • Skattemæssigt fradrag for snerydning. Skat skal kun have fire oplysninger vedr. snerydningsarbejdet, hvis du ønsker at benytte fradragsmuligheden: typen af arbejde (Snerydning), CVR nummeret på Snekongen (34043922), udgift til arbejdsløn ex. moms: (680 kr (=850 kr efter moms)) og betalingsdatoen (se din bankkontoudskrift). Se mere under fanebladet 'Om os’.
 • Støj fra Tivoli. Når Tivoli Friheden slutter sæsonnen om efteråret fortsætter Restaurant Terrassen og Hermans Teateret deres virke. 

  Da vi på vores hjemmeside i sin tid bød Hermans Teater velkommen til området, var det naturligvis i forventning om, at såvel Hermans som restauranternes arrangementer blev gennemført efter de regler for støjudledning, der gælder for området. Desværre har der allerede nu været så mange eksempler på overtrædelse af regelsættet, at vi ikke blot har fundet det nødvendigt at klage til Tivoli Frihedens daglige ledelse, men også til kommunen og nu senest til politiet. Vi har, som det fremgår af vores brev til politiet, bedt om at få reglerne for støjudledning præciseret for både kommunen, der er den ansvarlige kontrolmyndighed, og for Tivoli Friheden.

  Støjen I forbindelse med et af koncertarrangementerne var så voldsom, at vinduerne klirrede og gulvbrædderne rystede hos de nærmeste genboere, at den gav tordenagtige lyde i bygninger i næste række, mens flasker faldt ned fra hylder i tivolis egne bygninger. Det sidste burde vel have været et vink med en vognsstang om, at lyden var alt for høj, og at der følgelig skulle skrues ned for lyden, men der skete ikke, for man havde lovet kunstnerne, at de måtte medbringe eget lydanlæg. Et sådan løfte burde selvfølgelig have været supplerert med et krav om, at reglerne for støjudledning, som Tivoli Freiheden er underkastet, skulle overholdes.

  Klagen til politiet kan ses her
 • Trafik- og P-planlægningsarbejdet. Trine Buus Karlsen har sendt en opdateret version af afmærkningsskemaet, som vi tidligere har orienteret om. Det er meget stort og for det utrænede øje uforståeligt. Vi har derfor samlet vores observationer og synspunkter i 10 punkter med fordele og ulemper, som vi ser dem. Vi opfordrer til, at både kortmaterialet og vore synspunkter vurderes grundigt, så også de emner og gener, vi måtte have overset kommer frem, og det man er uenig i bliver kommenteret.

  Om selve processen skriver Trine: 
  "Til jeres information vil tegningen (E-xxx-1) komme på Færdselsmøde med Østjyllands Politi sidst i februar. Da jeg ikke har hørt fra jer regner jeg med I ingen bemærkninger har til denne. Herefter vil der blive gennemført en Høring af beboerne og skolerne i området – denne Høring vil efterfølgende føre til en Afgørelse.
  Hvis alt går efter planen må det forventes at vi kan etablere striber og skilte (lille udgift) i efteråret 2014 mens hævede flader (høj udgift) skal der søges om midler til.  
  God vinterferie.”

  Vi har sendt omstående bemærkninger til Trine Buus Karlsen og supplerer med dem vi måtte modtage fra medlemmerne.


Trafik- og P-planlægningsarbejdet

I forbindelse med kommunens godkendelsen af lokalplan 942 og det tidligere afholdte borgermøde på Forældreskolen blev vi lovet deltagelse i det planlægningsarbejde, der skal laves for at få ordnede forhold i området. Der er indkaldt til møde den 29. november. Bag de anonyme overskrifter på noget af det modtagne materiale gemmer sig hårrejsende forslag, der, hvis de gennemføres, vil spolere områdets karakter totalt (se afmærkningsplanen).

Vi reagerede på det fremsendte (se skrivelsen af 18. nov) og fik et beroligende svar, men alene det faktum, at Trafik- og Veje kan udtænke forslaget vidner om, at det indbyggede filter, der skulle forhindre sådanne tiltag, er ikke-eksisterende.

Se mere på detajlsiden, hvor der er referenser til supplerende materiale i sidespalten.


Natur- og Miljøklagenævnet (NMKN)

Den forskelsbehandling, der efter vores opfattelse har fundet sted i forbindelse med byggesagerne hos Marselisborg Gymnasium og Marselis Tværvej 4, og som er blevet bekræftet og begrundet af Professor i offentlig ret Søren H. Mørup har resulteret i, at vi har klaget til Natur- og Miljøklagenævnet over at Gymnasiet må bygge en multihal med udlejning for øje. 


Klagen drejer sig om kommunens forskelsbehandling i forbindelse med to byggesager på hver sin side af Marselis Tværvej. Den ene (Marselis Tværvej 4) fik nej til sin ansøgning bl.a. begrundet i, at den øgede trafikbelastning af området byggeriet ville medføre. Den anden Marselisborg Gymnasium fik ja. Begge bruger de samme veje i området ved til- og frakørsler.


Klagen har givet en del skriverier frem og tilbage siden vores klage blev fremsendt den 5. juli. Vi måtte efter flere telefoniske rykkere rykke skriftligt for kommunens svar den 25. sept. Kommunens svar dukkede herefter op senere samme dag. Vi sendte vores reaktion på kommunens brev til NMKN den 5 nov. og modtog en time efter afsendelsen NMKNs afgørelse, som blev et Nej. Søren Kruse reagerede med kraftig irettesættelse af sagsbehandlingen, hvilket medførte, at NMKN besluttede at genoptage sagen (det næstsidste brev på listen). Vi afventer NMKN fornyede afgørelse. 


Se mere information i oversigen om dette emne.


November: Nyhedsbrev

Kære medlem

Der har været lidt stille om foreningen siden vores generalforsamling. Det er dog ikke ensbetydende med, at der ikke er sket noget. Det kan du læse mere om  nedenfor:

 • Referat af generalforsamlingen er indsat. 
  - På generalforsamlingen blev det besluttet at kontingentet består af et medlemsgebyr på kr. 200 og et snerydningsgebyr på kr. 850 (som er fradragsberettiget, hvilket betyder, at man sparer ca en trediedel af udgifterne) ialt kr. 1050.
  Vi har efterfølgende valgt at droppe udsendelsen af girokortene og i stedet lade medlemmerne benytte bankoverførsel af kontingentet til Danske Bank  konto nr. 1551 4626329802. Husk af påføre navn, gade og nr så der ikke bliver tvivl om identifikation af en betaling. Da indtastningsfeltet ikke er særlig stort, kan det være nødvendigt med forkortelser. Fx. er "BG, TV3" tilstrækkeligt som identifikation for Birgit Gregersen, Tårbækvej 3. Betal venligst inden sneen og frosten er over os. Dvs. inden jul. Sneskovlen løftes som tidligere år hos medlemmer, der ikke har betalt kontingentet.
  Vi har også besluttet at fortsætte aftalen fra sidste år med Snekongen (alias Thomas Vinter, Holtevej) i uændret form.
 • Vores klage til Natur-og Miljøklagenævnet (NMKN) har givet anledning til en del korrespondancen:
  - Selve klagen 
  - Vores bemærkninger til Kommunens følgebrev
  - NMKN afvisning af vores klage
  - Søren Kruses reaktion i form af en kritik af NMKNs sagsbehandling
  - NMKNs brev hvori de lover, at nyvurdere sagen
  - Vores svar med præcisering af essensen i vores klage
 • Trafik- og P-planlægsmøde med Trafik og Veje den 29. november
  - Se Trine Buus Karlsen oplæg med oversigt over området og mulige løsninger
  - Se vores reaktion på nogle af forslagene og præcisering af hvad vores opgave i planlægningsgruppen går ud på.
  - Trines beroligende brev

Du er som altid velkommen til at komme med kommentarer og forslag til vores arbejde.God læselyst

Bestyrelsen


Generalforsamlingen

Generalforsamlingen fandt sted torsdag den 26. september 2013 kl. 19.00 i Forældreskolens Gymnastiksal.

Se indkaldelsen til generalforsamlingen med tilhørende materiale her.

Se referatet af generalforsamlingen.

© Anders Petersen 2011