2008-09 Generalforsamling

1. Mødeindkaldelsen
Indkaldelse til ordinær generalforsamling
onsdag den 16 september 2009 kl. 19.00
på Marselisborg Gymnasium, Lærerværelset, Birketinget

DAGSORDEN i flg. vedtægterne

1. valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Aflæggelse af regnskab
4. Behandling af rettidigt indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)
5. Maling af lygtepæle
6. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
(Inge Fangel og Niels Munk er på valg og modtager genvalg. Harald Birkewaldog Pia Linderberg ønsker at forlade bestyrelsen)
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

VINSMAGNIING
Efter generalforsamlingen inviterer grundejerforeningen til vinsmagning. Vi får besøg af Bengt Rastén fra NurWein. Vi får mulighed for at smage på nogle spændende tyske vine. Medbring selv et par glas. Resten sørger vi for.

Hvis du/I ønsker at deltage i arrangementet vil vi af hensyn til planlægningen gerne have din tilmelding inden den 12/9.

Tilmeldidng kan ske på j.mik.@stofanet.dk eller evt. på telefor 86153222 (aften)


2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
Der har i perioden været afholdt et bestyrelsesmøde. Herudover har bestyrelsen været i indbyrdes kontakt via telefon og mail, når behovet har været herfor.

Kontakt til medlemmerne
Som noget nyt har det været muligt at informere løbende om aktiviteter og aktuelle emner via vores nye mail-liste. Det er bestyrelsens fornemmelse, at det nye initiativ er blevet godt modtaget. Der er stadig mange, som ikke har tilmeldt sig listen. Vi opfordrer til, at alle tilmelder sig på j.mik@stofanet.dk

Snerydning
Vi havde i efteråret 08 mulighed for at fastholde ordningen med det firma, der ryddede sne sidste år. Ordningen var skruet sådan sammen, at vi betalte for det antal gang ploven havde været ude eller saltning v ar foretaget. Vi valgte i stedet et tilbud fra et andet firma, der påtog sig opgaven for et fast beløb. Den milde vinter betød, at aftalen var bedst for firmaet, men på den anden side sikrede vi, at budgettet blev overholdt. Ordningen indeholdt også en aftale om, at ikke-medlemmer selv måtte ud med skovlen.

Der har været en del utilfredshed med snerydningen og bestyrelsen indstiller derfor til generalforsamlingen, at vi vender tillbage til det firma, der stod for opgaven året før.

Parkering og veje
Græsrabatterne på Marselisvej og Skovbrynet bliver i meget vidt omfang brugt til parkering selv om en generel regel i kommunen forbyder denne parkering. Bestyrelsen kontaktede kommunen om dette og der blev opsat nye skilte, på Skovbrynet, der præciserede parkeringsforbuddet. Det har desværre ikke haft nogen særlig effekt. Vi har kontaktet kommunen for at få parkeringsvagterne til at komme oftere. Det har dog heller ikke haft nogen særlig effekt. Parkeringsvagterne har da også kun været i området ganske få gange. 

Grundejerforeningen har endnu ikke fået nogen henvendelse vedr. den forsøgsvise lukning af Rungstedvej ud mod stadion Allé

Beskæring af træerne på Marselisvej er endnu ikke sat i værk!

Parkeringsforholdene omkring gymnasiet og især på Marselis Tværvej er endnu en gang kommet til debat i forbindelse med et planlagt byggeri på Marselis Tværvej 4 (det gamle Statsamt). Adressen er solgt til et firma, der  vil bruge den eksisterende bygning samt en planlagt nybygning til kontorhus. Der bliver muligvis arbejdsplads for op mod 120 medarbejdere. Vi har støttet de nærmeste naboer til Marselis Tværvej 4 i forbindelse med deres indsigelser overfor det planlagte byggeri. Grundejerforeningen er ikke blevet hørt i forbindelse med byggeriet, men på trods af det valgte vi at komme med vores indsigelser overfor Bygningsinspektoratet.

Tivoli Friheden
Som det vil være de  fleste bekendt, fik Tivoli Friheden deres ønske om en ny lokalplan for området glat igennem i Kommunen. Vi havde foretræde for Teknisk Udvalg, men vores indsigelser ændrede ikke udvalgets indstilling. Man interesserede sig i stedet for busparkeringerne på Skovbrynet og strækningen mellem Stadion Allé og Jyllands Allé og planlagde en flytning af disse til området ved Marselishallen, men det havde jo intet med lokalplanen at gøre! Vi må nok se i øjnene, at der ikke er den store forståelse for naboernes gener.

I november gjorde vi indsigelser overfor kommunen i forbindelse med en ansøgning fra Tivoli Friheden om udvidelse af sæsonen fra 15/4 til 1/4. Vi følte, at man igen udnyttede "salamimetoden", men indsigelsen fik ingen virkning.

I forbindelse med arrangementer i Tivoli Friheden, hvor man på lukkedage lejer etablissementet ud til private, har der været en del støjgener. Især på dagen, hvor studerende fra hele landet mødes , har der været megen uro i området. Forholdet vil blive taget op med direktøren for Tivoli på vores næste regelmæssige møde.

Lukning af Rungstedvej
Prøveperioden for lukning af Rungstedvej er nu ved at være slut. Indtrykket er, at langt de fleste har været glade for lukningen. Kommunen har nu sendt spørgsmålet om permanentlukning og privatisering af Rungstedvej til høring blandt de implicerede grundejere, men til til GM, idet man formentlig opfatter os som initiativtagere til forslaget. Det skal understreges, at ønsket om privatisering udelukkende kommer fra grundejere på Rungstedvej. Bestyrelsen ønsker på generalforsamlingen at høre medlemmernes holdning til emnet.

Bestyrelsen ser frem til stort fremmøde på generalforsamlingen den 16/9.

På bestyrelsens vegne

Jørgen Mikkelsen


3. Referat fra generalforsamlingen
Indkaldelsen til Generalforsamlingen var udsendt forinden med dagsorden jf. vedtægterne.

Jørgen Mikkelsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde.

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslag Jes Pedersen. Han blev valgt uden modkandidater og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt efter gældende regler.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år
Jørgen Mikkelsen fremlagde på bestyrelsens vegne den sammen med indkaldelsen fremsendte årsberetning.

Kontakt til medlemmerne.
Der blev udtrykt tilfredshed med den nye mail-liste, som har betydet, at medlemmer, der ønsker det, kan blive holdt løbende orienteret om bestyrelsens arbejde.

Snerydning
Generalforsamlingen bakkede op om bestyrelsens forslag om at skifte tilbage til det firma, som stod for snerydningen forrige år. Dvs. at vi betaler fra gang til gang.

Parkering og veje
Teksten for dette punkt er hentet fra bestyrelsens beretning. (se ovenfor)

Tivoli Friheden
Teksten for dette punkt er hentet fra bestyrelsens beretning.(se ovenfor)

Lukning af Rungsted
Teksten for dette punkt er hentet fra bestyrelsens beretning.(se ovenfor)

Marianne Johansen slog til lyd for, at tiden måske var inde til en drøftelse med kommunen om den overordnede trafik i kvarteret.

Bestyrelsens beretning blev herefter godkendt

3. Aflæggelse af regnskab
Regnskabet for perioden j. juni 2008 til 31. maj 2009 blev vedtaget.

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag 
Ingen forslag modtaget

5. Maling af Lygtepæle
Bestyrelsen havde stillet forslag om, at man skulle forhandle med kommunen om nymaling af lygtepælene. Der var opbakning til forslaget.

6. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af kontingent
Bestyrelsens forslag om uændret kontingent på 750 kr. blev vedtaget

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
Inge Fangel og Niels Munk gensopstillede og begge blev genvalgt.
Birthe Black, Gentoftevej 9 og Jes Pedersen, Gentoftevej 23 blev begge valgt ind i bestyrelsen.
Som suppleanter blev valgt Thomas lønvig, Rungstedvej 26 og Mariane Johansen, Skovbrynet 18.

8. Valg af Revisor og revisorsuppleant
Poul Kraghede blev valgt som revisor. Niels Oustrup, Gentoftevej 2 blev genvalgt som revisorsuppleant.

9. Eventuelt
Følgende emner blev drøftet:

- Mobilmast ved Forældreskolen
- Støj i forbindelse med havefester - der opfordres til at vise hensyn.
- Tilfredshed med mailordningen som kommunikationsvej i foreningen
- Diskussion om pågående byggeri i den hvide ejendom (tidligere Statsamtet) på Marselis Tværvej.

Formanden takkede rektor for Marselisborg Gymnasium for at huse os i lærerværelset og takkede Jes Pedersen for at lede generalforsamlingen.

For referat

Pia Linderberg.

PS: For at fremme og lette kommunikationen mellem bestyrelse og medlemmerne anbefales medlemmerne at tilmelde sig en mailliste. Det gøres ved at sende en mail til Jørgen Mikkelsen (j.mik@stofanet.dk, der herefter sætter dig på maillisten.


© Anders Petersen 2011