2011-12 nyheder

Siden generalforsamlingen

1. Referat fra Generalforsamlingen kan læses her.

2. Den nye bestyrelsen har konstitueret sig. Se hvordan her.

3. Sne-beslutninger:

a. På generalforsamlingen blev det besluttet,  at snerydning udføres kun hos medlemmer, som har betalt for snerydningen. Hvis der kommer sne i denne vinter og et medlem undrer sig over, at der ikke er ryddet udenfor sin egen parcel, så er det fordi vi iflg. vore registreringer mangler indbetalingen. 

b. På generalforsmlingen blev det besluttet, at snerydningsomkostningerne fortsat deles ligeligt mellem grundejerne. Der udsendes girokort for acontoopkrævning på kr. 2.000,- pr. grundejer. Ekstraopkrævninger kan udsendes, såfremt snevinteren bliver hårdere/længere/dyrere end forventet.

c. Snerydningen er for den kommende vinter aftalt med Thomas Vinkler, Holtevej til en pris af 

- 3.300 kr for snerydning på samtlige fortove pr. tur

- 2.200 kr for saltning på samtlige fortove pr. tur

For Tårbækvej (der jo ikke har fortove) gælder aftalen rydning af vejen.Postkasser - PostDanmark vil være large

Det er Aarhus kommune og PostDanmark i forening, der skal godkende placering af postkasser i området. Vi har som tidligere nævnt fremsendt en dispensationsansøgning til Århus kommune (29. juni 2011), og vil rykke for den besigtigelsesdato, der er nødvendig for at dispensationsansøgningen kan godkendkendes, modereres eller helt afslås. Derfor anbefaler vi at følge opfordringen fra Karen Margrethe Olsen, der er medlem af Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur: ”Vent med sav, hammer og boremaskine”, indtil kommunen og PostDanmark har besigtiget ejendommen (jfr. nyheder på landsforeningens hjemmeside under oktober 2011).

Vores ansøgning kan få følgende udfald:

1. Fuld dispensation for postloven. Det vil sige at posten afleveres ved postkassen i hoveddøren som hidtil. 

2. Delvis dispensation. Det vil sige, at der skal opsættes en såkaldt 'enkelt brevkasse', men ikke nødvendigvis direkte i skel. Herved undgås den 'synsforurening' som mange grundejere og grundejerforeninger landet over arbejder imod. (se TV-indslag fra Nysted).

3. Ingen dispensation. Dette udfald anser vi for usandsynlig, eftersom PostDanmark ved flere lejligheder sagt: 

"Når det gælder bevaringsværdige huse vil vi være meget large med dispensation". Postkasser-besigtigelse

Det har været temelig vanskeligt at få svar fra kommunen om hvornår PostDanmark og Kommunen i forening kan gennemføre besigtigelse af postkassers placering i vores område. Nedenfor ses den seneste rykker (9. dec.) til kommunen. Den forrige kan læses her. Vores råd er stadig det, som Karen Margrethe Olsen, Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur har foreslået: ”Vent med sav, hammer og boremaskine”, som det fremgår af deres hjemmeside fra Oktober 2011.


Kære Laura Hay!

I vores brev af 26. november rykker vi for en dato for den besigtigelse kommunen og PostDanmark skal foretage i forbindelse med dispensationsansøgninger for den nye postkasselov. Samtidig henviser vi igen til vores dispensationsansøgning af 29. juni. I denne fornyede rykker er der desuden følgende oplysninger til orientering:

Det seneste brev fra Transportministeren (28. november) hvorfra jeg citerer:

"Trafikstyrelsen er dog opmærksom på, at den aftalte proces med fælles besigtigelse af de pågældende bevaringsværdige bymiljøer i samarbejde mellem kommunerne og PostDanmark er tidskrævende, og så længe den er i gang vil der naturligvis ikke blive reageret, hvis kravet om opstilling af brevkasser ikke opfyldes til tiden i disse bymiljøer". Den fulde tekst af Transportministerens brev er vedlagt.

Som eksempel på Kommuners håndtering af dispensationsansøgninger henvises til den afgørelse Miljø- og Planudvalget i Vordingborg Kommune har truffet:  http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/default.asp?p=vordingborg07&page=document&docId=91141&ItemId=91158

Ud over Vordingborg kommune kan jeg nævne, at der også i Svendborg, Køge, Kalundborg, Bornholm, Esbjerg, Dragør, Guldborgsund m.fl.  er lavet aftaler med Post Danmark.

Jeg ser frem til dit snarlige svar, selvom vi naturligvis ikke har noget imod at besigtigelsen først finder sted i det nye år, som PostDanmark jo accepterer, hvis det er svært at få plads i kalenderen i år. 


Med venlig hilsen

Anders Petersen
Formand
Grundejerforeningen MarselisGymnasiets Byggeforslag

Marselisborg gymnasium inviterede naboer til reception fredag den 2 december kl. 14.00 for at præsentere de 5 arkitektforslag og udråbe vinderen og igen tirsdag den 6. december kl. 17.00 for mere detaljeret at fortælle om vinderforslaget og give anledning til at stille spørgsmål.

GPP Arkitekter A/S blev  udpeget som vinder af konkurrencen om at tegne den omfattende om- og tilbygning af Marselisborg Gymnasium. Projektet er blevet til i samarbejde med totalentreprenør Hoffmann A/S, Rambøll A/S og Landskabsarkitekterne Boldt & Henningsen.

Marselisborg Gymnasium Ny

Tilbygningen med glas-kantinen, som skaber forbindelse til de gamle bygninger. (Kilde GPPs hjemmeside, hvor der er flere billeder af vinderforslaget.)


Der er ingen tvivl om at den meget tiltrængte renovering og modernisering af gymnasiet med vinderforslaget giver nogle spændende og inspirerende rammer for de fremtidige kuld af studenter, der får glæde af det.  Det samme gælder for deres lærere og det administrative personale. Til lykke med det!

Desværre blev mange af de problemer, som Grundejerforeningen tidligere har givet udtryk  ikke løst med det valgte projekt. Det gælder bl.a. den nye hovedindgang mod Birketinget, trafikken, der med løsningen trækkes ind på områdets veje, parkeringen, som de samme veje skal lægge plads til, en multihal, som ønskes udlejet udenfor skolens åbningstider alle ugens dage stort set året rundt. Ingen af disse med projektvalget selvskabte sideeffekter har stået på Grundejerforeningens ønskeseddel. Tværtimod har vi allerede på vores møde den 13. april 2011 og i 

Diskussionen, hvor 6 repræsentanter fra arkitektgruppen, repræsentanter fra gymnasiets ledelse og bestyrelse (Arvid Bech, Erik Meiniche Schmidt og Kjeld Holm) samt mange af områdets beboere deltog, var ret deprimerende. Der var ingen vaklen i svarene, når det drejede sig om hvorvidt multihallen skulle udlejes. Det skulle den. Uden begrænsninger af nogen art. 

Det fremgik også forholdsvis klart, at trafikproblemerne i forbindelse med gymnasiebyggeriet er ikke noget, der optager Gymnasiet! Det er en opfattelse vi sikkert alle haft i temmelig lang tid. Mødet bekræftede det. Udbudsmaterialets udseende bekræfter det. Ingen af arkitektgrupperne har arbejdet med trafikken, og de kan ikke klandres for det, for det har ikke været deres opgave. Ganske enkelt fordi det i Gymnasiets øjne ikke har været noget de skulle bekymre sig om og som Gymnasiet derfor heller ikke havde medtaget i udbudsmaterialet. I Gymnasiets øjne er trafikken ikke noget fællesproblem. Det er vores problem! 

Nu kender vi forslaget. Vi har noget konkret at forholde os til. Og det er vigtigt, at vi kommer tidligt ind i den proces, der skal føre frem til en lokalplan. Er indholdet af de første udkast ikke tilfredsstillende, så er det selve lokalplanforslaget, vi senere skal forholde os til. 2012 kan blive et skæbneår for vores kvarter, som vi kender det!

Vi er meget lydhøre for synspunkter, kommentarer og forslag.

Lokalplan - vores bidrag

Det byggeforslag, Gymnasiet har valgt, danner grundlag for udarbejdelse af en ny lokalplan. Vores skrivelse med kommentarer og forslag til det, indgår også i lokalplanarbejdet.

På den ene side er vi som borgere naturligvis interesserede i, at vi får et moderne, konkurrencedygtigt og velholdt Gymnasium, der kan udklække nogle dygtige studenter, som kan klare sig godt i det fremtidige konkurrenceprægede globale samfund, som vi alle bliver en del af. På den anden side vil vi også gerne  bevare det smukke grønne område vi bor i, og bl.a. forhindre at de trafikale problemer, som vi gennem de seneste år har set eskalere til et  urimeligt niveau, udvikler sig til noget endnu værre. Det tror vi kan lade sig gøre, så slutresultatet bliver tilfredsstillende for både gymnasiet og områdets beboere. Det er med andre ord en vind-vind situation, vi arbejder henimod, og vi håber at de øvrige parter i denne proces, vil arbejde i samme retning.

Vores arbejdsudvalg har haft travlt med at udforme materialet. Vi har fra starten af processen været meget bekymrede for, hvad der vil ske med området, hvis Gymnasiet får en multihal, som må udlejes. Tilsvarende har vi været bekymret for den effekt, den massive bygningsmasse, som de allerede eksisterende bygninger samt de nye bygninger udgør, vil få på vores smukke grønne område. 

Disse to sæt af bekymringer kommer til udtryk i den skrivelse, vi har sendt til kommunen. Derudover er skrivelsen forsynet med en lange række konstruktive forslag. Læs hele skrivelsen her.

Vi modtager meget gerne kommentarer evt. via kontakt-siden.

Nytårshilsen

Kære medlem!


Nu hvor året er ved at rinde ud, sender vi de bedste ønsker for det nye år sammen med nogle gode nyheder fra det gamle.

Den første gode nyhed:
Jens Christian Nielsen fra Planlægning og Byggeri, Teknik og Miljø, Aarhus Kommune har i brev af 14. december meddelt, at han har overtaget vores ansøgning om dispensation for opstilling af postkasser, samt at han i den nærmeste fremtid vil kontakte Grundeejerforeningen Marselis om, hvad der videre skal ske i sagen. “Den nærmeste fremtid” bliver engang i det nye år, så vi kan fortsat med god samvittighed vente med den eventuelle opsætning af postkasser. Vi vender tilbage så snart vi ved mere!

Den anden gode nyhed:
Grundejerforeningens mærkesag om en tunnel under Marselis Boulevard er nu kommet et væsentligt skridt nærmere sin realisering efter at der er opnået politisk flertal for at afsætte 400 mill kr til projektet jfr. Borgmesterens pressemøde torsdag den 22. december. 

Den tredie gode nyhed:
Sidste år ved denne tid havde vi 175.000 kr  i snerydningsudgifter. Udgiften for samme periode i år er under 10.000 kr. 

Allerede den 6. januar begynder vores gymnasiearbejdsgruppe at reagere på Marselisborg Gymnasiums fremlagte byggeprojekt. Det er vigtigt at vore indvendinger bliver fremlagt for kommunen inden forslaget til lokalplanen bliver skrevet.

De bedste hilsener

Bestyrelsen 
Grundejerforeningen Marselis

Postkasser - massebrev fra PostDanmark

Kære medlem,

I går (2. februar) havde postbudet et brev til mig fra PostDanmark, hvori jeg blev gjort opmærksom på, at min postkasse skulle være på plads inden den 1. marts. Efter gennemlæsningen var min første tanke "det brev skulle jeg da ikke have haft, for vi har jo en 'sag' kørende". Du har sikkert, som alle de øvrige medlemmer fået et tilsvarende brev og har måske tænkt det samme.

Jeg har i dag kontaktet vores sagsbehandler Jens Christian Nielsen, Aarhus Kommune og vores kontaktperson hos Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur Karen Margrethe Olsen. Jens Christian Nielsen har fået alle papirerne fra Karen Margrete  Olsen og desuden fået oplyst, at når man taler med Post Danmark eller Trafikstyrelsen er det vigtigt at understrege at kommunen søger: "løsninger der tilgodeser den bevaringsværdige ejendom eller det bevaringsværdige miljø”. Der kan nemlig gives dispensation  til f.eks. handicappede, men ikke til bevaringsværdige bygninger. Der er mange eksempler på, at der er fundet særdeles fornuftige løsninger rundt omkring i landet, og vi håber naturligvis på, at noget tilsvarende kommer til at ske her.

Jens Christian Nielsen forventer at aflægge området et besøg med en af sine kollegaer, som har forstand på bevaringsværdige huse og miljøer i løbet af kort tid for at danne sig et overblik over området, og jeg har tilbudt at stå til disposition, såfremt det måtte ønskes. 


Vi må derfor fortsat afvente. 

Jeg opdaterer vores hjemmeside i løbet af week-enden.

Postkasser - opfølgning hos kommunen

Kære alle

Jeg talte i går (25. februar) med Jens Christian Nielsen, Århus Kommune - vores kontaktperson vedr. postkasser for at få en statusbeskrivelse. 

En kort sammenfatning af snakken ser sådan ud:

  • Marselis området har mange bevaringsværdige huse, men der er ikke den bevarende lokalplan, som har givet andre områder i tilsvarende situation fritagelse for opsætning af postkasser.
  • Marselis området ligner heller ikke områder som gamle gader i fx. Ribe, hvor der heller ikke er en bevarende lokalplan, men hvor selv PostDanmark erkender, at det ville være forkert at kræve opsætning af postkasser - dertil er vores område for forskelligartet.
  • For Englænderhusene, der har facade mod Marselis Boulevard er situationen som ovenstående punkt: Selvom der ikke er en bevarende lokalplan, mener kommunen, at der ikke bør opsættes udvendige postkasser. Aarhus kommune vil gerne have smukke indfaldsveje og vil derfor gerne arbejde for at Englænderhusene ikke får udvendige postkasser. Det kræver dog en fornyet ansøgning fra os.
  • Kommunen mener at Marselis Tværvej nr 4 heller ikke bør have udvendige postkasser og vil tilsvarende også gerne arbejde for, at denne ejendom slipper, hvis vi/ejeren ønsker det.
  • Vi kan med den af kommunen anvendte argumentation om at beskytte og forskønne indfaldsvejene forsøge at få ejendommene på Stadion Allé med i den nye ansøgning.
  • Tilbage er der så alle os andre. Vi må bide i det sure æble! Heldigvis er der vist mange gode eksempler på, at postkasser kan camoufleres i hække, mure, garagevægge, havelågesøjler mm. og vi håber at den kraftige debat, der har været, har givet den enkelte husejer en idé om, hvor man gerne vil have postkassen placeret og at dette vil føre til at man vej for vej om muligt samler sig om fælles løsninger.
  • "Jamen", vil nogen nok sige "vi er jo blevet lovet en fælles besigtigelse". Det er korrekt, men det er kommunens opfattelse, at det ikke vil kunne føre til et bedre resultat, end de løsninger, vi allerede har set eksempler på.
  • Gælder 1. marts datoen så for os alle? Det vil ikke være rimeligt med de løfter om besigtigelse, som vi har planlagt efter. Vi beder derfor om forlængelse af fristen og vender tilbage med nyt. 
  • Vores hjemmeside bliver opdateret i morgen søndag. 

Mange sidder sikkert med dette spørgsmål på læberne: "Har det hele så været umagen værd"? Det vil vi overlade til hver enkelt at afgøre. Men vi håber, at de løsninger, ejerne af de enkelte ejendomme beslutter sig for, vil resultere i, at man fremover vil sige: "Hvilke postkasser. De fleste er jo gemt rigtig godt væk!"

På bestyrelsens vegne

Anders Petersen

Postkasser -  ny frist: 1. april

Følgende kan læses i stiften i dag:

"Tirsdag den 28. februar 2012, 17:22

Af Henrik Havbæk Madsen, hhma@stiften.dk

Husejere, der endnu ikke har fået postkassen anbragt forskriftsmæssigt ude ved vejen, får en ekstra frist af Post Danmark.

Oprindeligt var det planen fra 1. marts at returnere brevene til afsenderen, hvis de var sendt til en adresse med en forkert anbragt postkasse.

Men nu har Post Danmark besluttet at foretage en grundig undersøgelse af forholdene ved de postkasser, der - efter Post Danmarks oplysninger - står forkert. Den undersøgelse kommer til at tage en måned.

»Når vi tager så drastisk et skridt som ikke at aflevere folks post, så vil vi godt foretage et ekstra check først,« siger Eva Malene Hartmann, der er chef i Post Danmark Privatkunder."


Postkasser - 2 nye ansøgninger

Som tidligere meddelt vil vi sende to nye dispensationsansøgninger for postkasser - en for Englænderhusene på Marselis Boulevard og en anden for villaerne på Stadion Alle. Begge ansøgningerne er afsendt til kommunen og kan ses i deres helhed ved at klikke på linkene. 

Det er Tom Latrup-Pedersen og Ib Tønder Hansen, der er ansvarlige for den meget velformulerede og velbegrundede ansøgning for Englænderhusene, og Grundejerforeningen har medsendt en støtteerklæring til kommunen for deres ansøgning. Rungstedvejs lukning

Trafik og Vejes beslutning

Foranlediget af Trafik og Vejes beslutning om  at fjerne spærringen og genåbne Rungstedvej har vi sendt et brev til Rådmand Bünyamin Simsek med denne følgeskrivelse:

Kære Bünyamin Simsek.
Jeg sender vedlagt et brev til dig, fordi Trafik og Veje i et brev af 18. april har meddelt, at man har besluttet at ophæve den midlertidige spærring af Rungstedvej mod Stadion Allé. Vi mener, at Trafik og Veje med denne beslutning har tilsidesat Byrådets beslutning i januar 2008 på 3 punkter. 

Vi ser frem til, at du tager initiativ til en positiv afklaring i denne sag og deltager gerne i et møde med dig og din forvaltning.

-----

For god ordens skyld er brevet også sendt til projektleder Preben Pold med denne følge skrivelse:

Kære Preben Pold,
Foranlediget af dit brev af 18. april, hvor du skriver, at man har besluttet at ophæve den midlertidige spærring af Rungstedvej mod Stadion Allé, har vi fundet det nødvendigt, at kontakte Rådmand Bünyamin Simsek, fordi vi mener, at Trafik og Veje med denne beslutning har tilsidesat Byrådets beslutning i januar 2008 på 3 punkter.

Vi går naturligvis ud fra, at planerne om at fjerne den midlertidige lukning bliver standset.

For god ordens skyld vedlægger jeg brevet til Rådmanden.

Vores brev til Rådmand Bünyamin Simsek kan ses her.

-----

Rundspørge

Som det fremgår af brevet er der bestyrelsens vurdering, at modstanden mod lukningen af Rungstedvej er blevet langt mindre siden den første høring blev gennemført i 2007. Men selv om trafikbelastningen på de øvrige veje er øget, så er den uvedkommende gennemkørende trafik blevet meget mindre, så meget at lukningen har medført en væsentlig bedre trafiksituation end tidligere. Vi skriver i brevet at efter vores vurdering er tilslutningen for at fastholde lukningen over 90%. For at være sikre på, at det ikke bare er en vurdering, vi fremsætter uden belæg, vil vi lave en 'rundspørge', hvor vi beder medlemmerne besvare følgende spørgsmål:

Skal Rungstedvej være lukket permanent?  med svaralternativerne: Ja, Nej eller Neutral.

Da det tager tid at komme rundt til alle, vil det være en stor hjælp for os, at du benytter kontaktskemaet i stedet. Udfyld alle felterne, skriv selve spørgsmålet i Emne-feltet og Ja, Nej eller Neutral i Besked-feltet. På forhånd Tak.Lokalplan Gymnasiet

lokalplanprocessen

Kommunen har udarbejdet en folder som oplæg til arbejdet med lokalplanen. Folderen kunne vi i sidste uge finde i vores postkasser.

Selve lokalplanprocessen er beskrevet i 6 trin på kommunens hjemmeside og vist i grafisk form til højre (klik på billedet for at se det i stort format med en supplerende forklaring til de enkelte trin). 

I Folderen inviteres vil til at komme med ideer og forslag til materialet om udvidelse af Marselisborg Gymnasium.

Grundejerforeningen har sendt sit svar i et brev, som du kan læse her.

Ledetrådene i folder-svarets skrivestil har været

- focus på de væsentligste forhold
- fakta og ikke følelser
- forenkling uden forsimpling.

Det skal nævnes, at Folder-svarbrevet er  baseret på Gymnasiearbejdsgruppens diskussioner og møder samt breve  til Laura Hay af 8. august 2011 (mødebrev) , 24. august 2011 (lokalplan) og 27. januar 2012 (lokalplan fortsat)

Vi tager gerne mod forslag til tilføjelser/ændringer i svarbrevet, som vil blive sendt til kommunen i slutningen af ugen.

Vi mener, at det er vigtigt, at de enkelte medlemmer af Grundejerforeningen også giver udtryk for deres mening om Gymnasiets udvidelsesplaner. Det kan enten være ved at  skrive, at man bakker op om Grundejerforeningens brev eller ved at man selv forfatter et brev og stadig (hvis man er enig med Grundejerforeningens svar) indføjer, at man bakker op om Grundejerforeningens brev. 

Svar kan sendes til Aarhus Kommune pr e-mail senest den 13. juni til denne adresse: planlaegningogbyggeri@aarhus.dk.

Du er naturligvis velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvis der er tvivlsspørgsmål.

Vi vil forsøge at samle de forskellige svar, som medlemmerne har sendt til kommunen. © Anders Petersen 2011