Høringssvar til den offentlige høring

De 5 overordnede konkluseioner i Grundejerforeningen Marselis' høringssvar vedrørende lokalplanforslag 942: Marselisborg Gymnasium er:


A

Forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget bør der foretages en grundig vurdering af den mest hensigtsmæssige placering og finansiering af en ny multihal ved Frederiksbjerg.


B

De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved gennemførelse af lokalplanforslaget. 


C

Det skal sikres, at Marselisborg Gymnasium tilskyndes til at genoprette og anvende den gamle bygning. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen skal derfor sættes til 55 procent subsidiært 45 procent, hvis multihallen flyttes.


screenshot 04

Der bør etableres mindst 84 parkeringspladser på lokalplanområdet svarende til kommunens gældende parkeringsnorm.


E

Adgang til lokalplanområdet for al trafik, biler, cykler og gående bør ske fra Marselis Tværvej. Stien fra Skovbrynet, der fører til den oprindelige hovedindgang, kan stadig benyttes af gående, cyklister og trafikanter, der vælger at benytte Skovbrynets skråparkeringspladser.

Hele dette høringssvar skal læses som en forlængelse af høringssvaret til folderen vedr. forslaget til lokalplan.

Der er desuden indkommet svar fra følgende: (Svarene vises i kortfattet punktform for de enkelte indlæg)

 • Birthe Uruup Nygaard og Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14
  • Belysning: Forbud mod belysning af boldbanerne
  • Plantebælte mod øst: Redegørele for disponering af plantebæltet
  • Hævning af terræn på boldbaner: Redegørelse for håndtering af overfladevand så det ikke ledes ned i nabohaver,kældre og plantebælte
  • Regnvandsbassin: Forbud modoverjordisk renvandsbassin på boldbanen 
  • Spildevand: Lokalplanen tilrettes så al gymnasiets regnvand og spildevand føres til Skovbrynet
  • Vinduespartier: Lokalplanen tilrettes så vinduespartier i multihallens østgavl ikke tillades
  • Midlertidige pavilloner: Pavilloner fjernes i det øjeblik de nye klasselokaler kan benyttes
 • Lene og Mogens Møller, Birketinget 3
  • Trafik og parkering
  • Gældende lovgivning skal overholdes
  • Kun multihal for gymnasiets elever
  • Servitut i tingbogen om brugsbegrænsninger
  • God naboskab dekommende 100 år
 • Henrik Kaufmann, Skovbrynet 8
  • Alleens fremadrettede anvendelse
  • Protest mod overdragelse af alleen til nyt rammeområde
  • Alleen skal ikke belastes af yderligere trafik (både gående/cyklende)
  • Ingen cykelparkeringsplads i tilknytning i tilknytning til alleen)
  • Anlæggelse af udendørs boldbane
  • Ingen belysning af udendørsboldbane
  • Brug af banerne begrænses til gymnasiets  åbningstider
  • Henviser til kommentarer fra første høringsproces
 • Forældreforeningen for Marselisborg Gymnasium (formand Karin Hartje Jacobsen)
  • Roser renoverings- og udvidelsesplanerne
  • Skolen savner et stort fællesrum til translokation og andre større fællesarrangementer
  • Begejstret for planerne og anbefaler, at lokalplanen vedtages
 • Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur  (7. Dec 2012)
  • Vigtigt at se på helheden og ikke bare på gymnasiets grund
  • En bevarende lokalplan burde være udarbejdet inden lokalplanarbejdet blev igangsat
  • Lokalplanforslaget har som væsentligste formål at tilgodese gymnasiets udvidelsesbehov
  • Bevaringsinteresser er ikke anført specifikt
  • Glædeligt at de to gamle bevaringsværdige bygninger skal bevares, mens pedelbygningen, der har samme bevaringsværdi godt må fjernes, hvilket vi må tage afstand fra.
  • Den gamle hvide bygning bliver 'klemt' af modene tilbygninger og den ældste skolebygning ønskes ikke benyttet af ejeren og vil derfor formentlig forfalde
  • Matriklens grønne islæt under pres både på den nordlige og sydlige del
  • Hverken gymnasium eller kommunen har overvejet udflytning. Vi beder dem igen om at overveje det.© Anders Petersen 2011