2011-2012 Generalforsamling

Det rundsendte materiale - før generalforsamlingen

Indkaldelse til Generalforsamlingen blev rundsendt til foreningens grundejere den 13. september. Med indkaldelsen fulgte beretning  og regnskab.

Som nævnt i indkaldelsen orienterer NRGi om det fibernet, man vil nedlægge ii vores område. I deres brev til hver enkelt grundejer har de fremsendt  skriftligt materiale, som vi har lovet at lægge på hjemmesiden. Det drejer sig om følgende: Information om etableringsarbejde, Opgrader til fremtiden samt Fibernet og Waoo. To af de informationsblade NRGi omtaler i deres brev til områdets beboere er i forskellig opsætning, men enslydende. Derfor er kun det ene medtaget her.


OBS: OBS: OBS: OBS: OBS: OBS: 
Efter redaktionens afslutning fortæller Kommunikation- og marketingkonsulent Birgitte Melholt Berg, NRGi  , at "julenissen har været ualmindeligt tidligt ude i år så telefonnummeret i den oprindelige version af beboerbrevet, desværre var forkert."  Derfor henviser vi i stedet til denne beboerinformation fra NRGi.


1. Mødeindkaldelsen


Indkaldelse til ordinær generalforsamling
torsdag den 27. september 2012 kl. 19.00
i Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden

DAGSORDEN i flg. Vedtægterne

 • 1. Valg af dirigent

 • 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
 • 3. Aflæggelse af regnskab
 • 4. Behandling af rettidigt indkomne forslag (der er ikke indkommet forslag)
 • 5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent
 • 6. Valg til bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter
  Anders Petersen er på valg, og modtager genvalg.

  Jan Steen Jacobsen er på valg, og modtager genvalg.

 • 7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 • 8. Eventuelt.

Mødet indledes med indlæg fra NRGI vedr. fibernet og indlæg fra direktør Henrik R. Olesen vedr. Tivolis fremtidsplaner.


2. Referat af ordinær generalforsamling

 • Ca. 60-70 engagerede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen.
 • Indledningsvist fortalte NRGI lidt om mulighederne for at tilslutte sig fibernet i vores område.
 • Nedgravning af fibernet er startet og reetablering af fortove forventes afsluttet i november.
 • Herefter fortalte Henrik Olesen fra Tivoli om deres fremtidsplaner efter at de selv har købt grunden.
 • Der opføres nu et nyt Tivoliteater med 800 siddepladser eller op til 1400 ståpladser.
 • Byggeperioden for det nye teater forventes at være fra oktober 2012 til april 2013.
 • Der vil i byggeperioden ske oplagring af materialer ved Tivolis bagindgang ved Skovbrynet.
 • Endvidere har Tivoli en plan for fremtiden om at opføre en ny friluftsscene med plads til op til 16.000 tilskuere.
 • Friluftsscenen kan påmonteres tag og sider, således at koncerterne kan foregå i tørvejr.
 • Fra salen blev der spurgt ind til parkeringspladser ifb. med disse nye tiltag, men Henrik Olesen oplyste at Tivoli ikke selv har mulighed for at opføre nye p-pladser på egen grund, så det må endnu engang være de omkringliggende villaveje der må lægge plads til de mange biler.


2.1. Valg af dirigent

Henrik Kauffmann blev valgt til dirigent.


2.2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Anders Petersen gennemgik bestyrelsens beretning, der på forhånd var udsendt til medlemmerne med følgende ordlyd:

Den skriftlige beretning kan læses her.


2.3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet viser at vi har haft markant mindre udgifter til snerydning end de foregående år, og et deraf følgende overskud på ca. kr. 123.000,-

Regnskabet blev herefter godkendt.


4. Behandling af rettidigt indkomne forslag
Bestyrelsen fremsatte følgende forslag: 

Forslag 1: Alle medlemmer modtager mødeindkaldelse, beretning, regnskab og budget på papir senest 14 dage før generalforsamlingen. Nævnte materiale lægges på hjemmesiden og medlemmer på maillisten orienteres via mail herom.

Forslag 2: Mødeindkaldelse, beretning, regnskab og budget lægges på hjemmesiden og medlemmerne orienteres herom via maillisten senest 14 dage før generalforsamlingen. Medlemmer, der ikke er på maillisten, men på en papirliste modtager i stedet nævnte materiale på papir.


Forslag 2 blev vedtaget.


2.5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget og forslaget om opkrævning af et årligt kontingent på kr. 750,- blev vedtaget.


2.6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

 • Til bestyrelsen blev genvalgt:
  Anders Petersen, Birketinget
  Jan Steen Jacobsen, Marselisvej
 • Til suppleanter blev genvalgt: 

  Pernille Højberg Duun, Marselis Boulevard

  Mogens Møller, Birketinget 


2.7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor blev valgt Poul Kraghede, Rungstedvej
Til revisorsuppleant blev valgt Niels Oustrup, Gentoftevej 


2.8. Eventuelt

 • Støj fra Tangkrogen:
  Det blev foreslået at arbejde for at højttalerne ved arrangementer på Tangkrogen bliver vendt således at lyden sendes ud over bugten i stedet for ind over vores område.
 • Information:
  Der blev spurgt fra salen om hvorvidt bestyrelsen særskilt bliver informeret om alle de arrangementer der afholdes i vores område (på Tangkrogen, motionsløb, bilvæddeløb etc.). Bestyrelsen kunne hertil svare, at man ikke modtager sådanne informationer særskilt.
 • Samarbejde med øvrige grundejerforeninger i området:
  Det blev foreslået, at vi tager kontakt til de øvrige grundejerforeninger i området for at drøfte fælles interesser. Det kunne f.eks. være grundejerforeningen i kvarteret med Niels W. Gades Vej og P. Heises Vej.
 • Tivolis fremtidsplaner:
  Fra salen blev der opfordret til at vi gør fælles front imod Tivolis fremtidsplaner, da disse betegnes som et ”overgreb” imod livskvaliteten i vores kvarter.


Bestyrelsen vil herefter konstituere sig.


Referent: Jan Steen Jacobsen© Anders Petersen 2011