Vedtægter

Grundeejerforeningens første vedtægter blev vedtaget på den stiftende generalforsamling i 1977. I forbindelse med en ændring af regnskabsåret blev vedtægterne ajourført og godkendt på generalforsamlingen i 2005. De nugældende vedtægter kan ses i pdf-format.


Nedenstående eksempler illustrerer nogle af de initiativer Grundejerforeningen har taget i tidens løb:

 • Trafikale tiltag: Lukning af Gentoftevej og Holtevej mod Skovbrynet og lukning af Rungstedvej mod Stadion Allé for at forhindre uvedkommende trafik i området. Disse tiltag har ikke overraskende haft nogle negative effekter på Marselisvej, Marselis Tværvej og Birketinget. Vi arbejder på at finde hensigtsmæssige løsninger på dette problem.
  I samarbejde med Miljøgruppen M97 har grundejerforeningen gennemført stormøder, valgmøder og skrevet en lang række indlæg i pressen om trafikken via Marselis Boulevard til havnen. Det er givet, at disse initiativer har haft en ikke uvæsentlig indflydelse på beslutningen om en tunnel under Marselis Boulevard. Fase 1 af dette projekt er påbegyndt,  og  vi håber naturligvis, at der også opnås finansiering for den næste fase, som er den 1,8 km lange tunnel fra Skanderborgvej til Strandvejen.

 • Støjbegrænsende tiltagBåde vi og vores nabo Tivoli Friheden har udtrykt ønske om et godt naboskab. Der er aftalt årlige møder med det formål at skabe gensidig forståelse for vores ofte modstridende interesser og finde fælles veje for løsningen af dem. 
  Lokalplaner og miljøgodkendelser beskriver regelsættet for Tivoli Frihedens begrænsninger og muligheder. Vi arbejder løbende på at Tivoli Friheden overholder regelsættet samt at kommunen som bevillingshaver for området optræder korrekt i den dobbeltrolle den har placeret sig i. Vi har i vores seneste brev til kommunen påpeget, at kommunen er inhabil i behandlingen af miljøgodkendelser til Tivoli Friheden, samt at kompetencen til miljøgodkendelser til Tivoli Friheden bør overføres fra Aarhus Kommune til Naturstyrelsens center i Aarhus.

 • Område-forskønnende tiltag: Det er selvfølgelig den enkelte husejers ansvar at vedligeholde sin bolig. Men på de veje, der forbinder boligerne har Grundejerforeningen på forskellig vis taget initiativer til forskønnelse af området. Det gælder fx. beplantninger på de pladser, hvor der er lavet vejspærringer, beskæring af fælles vejtræer og maling af lygtepæle. 

 • SnerydningI følge Politivedtægten for Århus Kommune er vi som grundejere "forpligtede til at udføre snerydning, bekæmpelse af glat føre og renholdelse af fortove, stier og andre færdselsarealer, der overvejende er bestemt for gående færdsel". For at leve op til dette krav har grundejerforeningen haft aftale med forskellige snerydningsfirmaer, så vi har kunnet glæde os over at reglerne er overholdt for hele grundejerforeningens område. 
  Nogle gange har vi haft en aftale om en fast pris for hele vinterperioden. En sådan fungerer godt sålænge firmaet ikke taber penge på aftalen, men herefter viser erfaringen, at kvaliteten falder til stor utilfredshed for grundejerne. Er det tværtimod en god aftale for firmaet, som fx. i helt snefrie vinterperiode eller en med kun få dage med sne, ærgrer grundejerne sig. Andre gange har foreningen foretrukket en fast pris pr. snerydningstur, så man betaler for det man får. 
  De seneste to års (2009-2011) hårde og lange vintre med deraf følgende voldsomme stigning snerydningsudgifterne i appellerer til  nytænkning.
© Anders Petersen 2011