2012-13 nyheder

Årets nyheder er samlet nedenfor. Klik på en bjælke for at åbne/lukke den. 

Generalforsamling afholdes den 26. sept. 2013

Mødeindkaldelsen til den årlige generalforsamling er omdelt i papirformat til de beboere, der ikke er tilmeldt på mailllisten. 


Materiale om Generalforsamlingen kan ses her.


Seneste om Lokalplan 942

Lokalplan 942, der vedrører Marselisborg Gymnasiums ønske om fjernelse af 2 gamle bygninger, renovering af de resterende og udvidelse med ny kantine, ny undervisningsfløj og bygning af ny multihal med udlejning for øje har fyldt meget i foreningens arbejde de seneste to år. En kronologisk beskrivelse af forløbet kan ses her. Vi henviser desuden til vores blog lokalplan942.blogspot.dk, som indeholder en række korte artikler om emnet.

et moderne gymnasium 2


Vi har sammenfattet vore ønsker til lokalplanen med disse 7 ord: 

"Et moderne Gymnasium i harmoni med lokalområdet". 

Kommunen har i juni måned godkendt lokalplanforslaget og dermed sagt ja til, at byggeri af en multihal til udleje skal tillades til trods for at en tilsvarende ansøgning om erhvervsbyggeri med udlejening til gymnasiets genbo tidligere har fået kommunens nej med den begrundelse, at det ville medføre mere trafik end området kunne bære. Skåret ud i pap og bøjet i neon har kommunen dermed sagt ja til, at trafik til/fra gymnasiet er mindre belastende end trafik til og fra genboen. Det kan enhver ved selvsyn konstatere ikke er sandt. Da det ikke har været muligt at overbevise kommunen herom, har vi allieret os med professor Søren H. Mørup, der er ekspert i offentligt forvaltning og i samarbejde med ham klaget over beslutningen til natur- og miljøklagenævnet. (Se bl. blog-artiklen Klage over lokalplan 942)


Borgermøde vedr. Lokalplan 942

Høringssvar til den offentlige høring

De 5 overordnede konkluseioner i Grundejerforeningen Marselis' høringssvar vedrørende lokalplanforslag 942: Marselisborg Gymnasium er:


A

Forud for en gennemførelse af lokalplanforslaget bør der foretages en grundig vurdering af den mest hensigtsmæssige placering og finansiering af en ny multihal ved Frederiksbjerg.


B

De hensyn, som kommunen fremhævede i sit afslag vedrørende Marselis Tværvej 4, bør også være gældende ved gennemførelse af lokalplanforslaget. 


C

Det skal sikres, at Marselisborg Gymnasium tilskyndes til at genoprette og anvende den gamle bygning. Bebyggelsesprocenten i lokalplanen skal derfor sættes til 55 procent subsidiært 45 procent, hvis multihallen flyttes.


screenshot 04

Der bør etableres mindst 84 parkeringspladser på lokalplanområdet svarende til kommunens gældende parkeringsnorm.


E

Adgang til lokalplanområdet for al trafik, biler, cykler og gående bør ske fra Marselis Tværvej. Stien fra Skovbrynet, der fører til den oprindelige hovedindgang, kan stadig benyttes af gående, cyklister og trafikanter, der vælger at benytte Skovbrynets skråparkeringspladser.

Hele dette høringssvar skal læses som en forlængelse af høringssvaret til folderen vedr. forslaget til lokalplan.

Der er desuden indkommet svar fra følgende: (Svarene vises i kortfattet punktform for de enkelte indlæg)

 • Birthe Uruup Nygaard og Jan Steen Jacobsen, Marselisvej 14
  • Belysning: Forbud mod belysning af boldbanerne
  • Plantebælte mod øst: Redegørele for disponering af plantebæltet
  • Hævning af terræn på boldbaner: Redegørelse for håndtering af overfladevand så det ikke ledes ned i nabohaver,kældre og plantebælte
  • Regnvandsbassin: Forbud modoverjordisk renvandsbassin på boldbanen 
  • Spildevand: Lokalplanen tilrettes så al gymnasiets regnvand og spildevand føres til Skovbrynet
  • Vinduespartier: Lokalplanen tilrettes så vinduespartier i multihallens østgavl ikke tillades
  • Midlertidige pavilloner: Pavilloner fjernes i det øjeblik de nye klasselokaler kan benyttes
 • Lene og Mogens Møller, Birketinget 3
  • Trafik og parkering
  • Gældende lovgivning skal overholdes
  • Kun multihal for gymnasiets elever
  • Servitut i tingbogen om brugsbegrænsninger
  • God naboskab dekommende 100 år
 • Henrik Kaufmann, Skovbrynet 8
  • Alleens fremadrettede anvendelse
  • Protest mod overdragelse af alleen til nyt rammeområde
  • Alleen skal ikke belastes af yderligere trafik (både gående/cyklende)
  • Ingen cykelparkeringsplads i tilknytning i tilknytning til alleen)
  • Anlæggelse af udendørs boldbane
  • Ingen belysning af udendørsboldbane
  • Brug af banerne begrænses til gymnasiets  åbningstider
  • Henviser til kommentarer fra første høringsproces
 • Forældreforeningen for Marselisborg Gymnasium (formand Karin Hartje Jacobsen)
  • Roser renoverings- og udvidelsesplanerne
  • Skolen savner et stort fællesrum til translokation og andre større fællesarrangementer
  • Begejstret for planerne og anbefaler, at lokalplanen vedtages
 • Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur  (7. Dec 2012)
  • Vigtigt at se på helheden og ikke bare på gymnasiets grund
  • En bevarende lokalplan burde være udarbejdet inden lokalplanarbejdet blev igangsat
  • Lokalplanforslaget har som væsentligste formål at tilgodese gymnasiets udvidelsesbehov
  • Bevaringsinteresser er ikke anført specifikt
  • Glædeligt at de to gamle bevaringsværdige bygninger skal bevares, mens pedelbygningen, der har samme bevaringsværdi godt må fjernes, hvilket vi må tage afstand fra.
  • Den gamle hvide bygning bliver 'klemt' af modene tilbygninger og den ældste skolebygning ønskes ikke benyttet af ejeren og vil derfor formentlig forfalde
  • Matriklens grønne islæt under pres både på den nordlige og sydlige del
  • Hverken gymnasium eller kommunen har overvejet udflytning. Vi beder dem igen om at overveje det.Lokalplan sendt til offentlig høring

Med byrådets beslutning om at sende lokalplan 942 til offentlig høring forlader vi "Trin 3 Byrådets første behandling" i lokalplanprocessen og bevæger os ind i" Trin 4 Offentlighedsfasen". Denne fase varer som bekendt 8 uger.

På siderne om Lokalplan 942 kan du læse mere om trin 3, hvor vi har udarbejdet læserbreve, kontaktet professor Søren H. Mørup, der er ekspert i offentlig forvaltning for at få en juridisk afklaring på vores påstand om, at kommunen forskelsbehandler i to meget ensartede sager nemlig Marselis Tværvej 4's ansøgning om udvidelse med udleje for øje og Marselisborgs Gymnasiums tilsvarende ansøgning om udvidelse med udleje for øje. Søren Mørup giver os medhold.

Her er en lille liste med de væsentligste opdateringer af hjemmesiden (punkterne er klikbare):


Det har været en temmelig travl og arbejdskrævende start på 2013, så der vil blive indsat supplerende informationer på siden indenfor de nærmeste dage. 

God læselyst. 


Vi følger op med en plan for Trin 4: offentlighedsfasen!


Folder med 4 ønsker og 1 mål

Selve lokalplanarbejdet foregår med deltagere fra kommunen og Gymnasiet, der jo har bedt om at få lavet en lokalplan. De øvrige i lokalområdet er ikke med. Hverken som enkeltmedlemmer eller som Grundejerforening. Det vi har bidraget med, er vore tilbagemeldinger på kommunens folder. Vi ved ikke, om der bliver taget hensyn til dem, eller om de bare bliver overset. I princippet må vi nøjes med at vente til lokalplanen kommer. Derefter kan vi reagere. Sådan bliver lokalplanloven om brugerinddragelse fortolket af kommunen. 

Som det fremgår af det brev, vi har fremsendt til Rådmand Laura Hay Uggla har vi valgt ikke at affinde os med at være passive i denne fase. Vi har, ved at stille spørgsmål, krydsreferere svar og stille nye spørgsmål,  fået indsigt i nogle af mellemresultaterne. Så mange at vi har kunne opstille og begrunde 4 hovedønsker. 

I "Folderen med 4 ønsker og 1 mål" har vi komprimeret brevet med forudsætninger og konklusioner, så emnerne kan gennemgås på de 5 minutter, vi har fået til disposition for vores 'foretræde' for Teknisk Udvalg inden så længe.


Brev til Laura Hay Uggla ang. lokalplanarbejdet

Grethe Kruse bor på Holtevej 3. En af hendes sønner hedder Søren Kruse. Han bor i Stockholm, og har derfra med stor interesse fulgt Gymnasiet byggeplaner. Søren  har en særllg evne til at stille dybdeborende spørgsmål og få svar. Undvigende eller uklare svar, resulterer i nye spørgsmål indtil svaret er klart eller man må konstatere, at spørgsmålet ikke ønskes besvaret. De udspurgte har været Gymnasiet, Kommunen, Undervisningsministeriet og Arbejdstilsynet. 

En stor tak til Søren for for det gennemførte arbejde. Det er på foranledning heraf, at vi den 7. november kunne sende et brev til Rådmand Laura Hay Uggla med cc til medlemmerne af teknisk udvalg og præcisere vore ønsker gymnasiebyggeriet. 

Brevet kan ses i pdf-format her.


Tilføjelse:

Den 9. november modtog vi følgende svar fra Laura Hays sekretær:

"Til Anders Petersen.

Laura Hay har bedt mig kvittere for jeres kommentarer med bemærkning om, at sagen var fremsendt til politisk behandling, da hun kom tilbage fra barselsorlov i mandags.

Laura Hay har bemærket jeres synspunkter og vil have dem med i den videre behandling af sagen.


Med venlig hilsen 

Karin Rathcke"Siden sidst

Den årlige generalforsamling blev afholdt onsdag den 27. september  2012 kl. 19.00 på Restaurant Terrassen, Tivoli Friheden. 

Der serveres en let anretning med vin/øl/vand.


Arrangementet indledes med indlæg fra

 • NRGi, der gerne vil nedlægge fibernet i vores område. En repræsentant fortalte om fibernet, der giver lynhurtigt internet, digitalt TV, telefoni.

Direktør for Tivoli Friheden Henrik Ragborg Olesen fortæller om Tivoli Frihedens planer for de nærmeste år, hvor bl. a. Friluftsscenen drejes og overdækkes og et nyt Teater bygges.

Bestyrelsesmøde-dagsorden

MØDEINDKALDELSE : Novembermøde

DELTAGERE

Inge Merete Fangel , Finn T Black , Niels Munk , Jan Steen Jacobsen , Anders Petersen 

Indkaldelse til møde onsdag den 7. November 2012 kl. 17.00  (ændret til 14. nov kl. 18.30) hos mig.

 • Konstituering - skal vi fortsætte som hidtil, eller skal roller byttes om?
 • Ny snerydningsaftale - Niels
  Fast årligt beløb/Fast beløb pr tur?
  Skal vi supplere med en bladrydningsaftale (1 tur)?
 • Rungstedvej
  Måling af beboernes holdning
  Fjernelse af skråparkeringsstregerne på Marselis Tværvej og klipning af buske og træer på sydsiden af vejen, så der er to kørespor, selv om der parkeres lovligt på den nordlige side af vejen.
 • Forældreskolen
  Tilskudene til folkeskolerne er blevet reduceret med pres på folkeskolernes økonomi til følge. Privatskolerne, der får 75% af folkeskolernes tilskud, bliver derfor også pressede. Forældreskolen vil gerne have aftalen om max elevantal på 526 (?) genforhandlet, så de kan få 1-2 elever ekstra pr klasse. Skolen har 25 klasser.
  Forældreskolen er indstillet på at støtte grundejerforeningen med alle tiltag vedr. trafikken.
 • Gymnasiet
  Opsamling - hvor står vi efter Søren Kruse og Jans arbejde? - Jan
  Politikerkontakt (Ango Winther, Niels Christian Selchau-Mark, Henrik Vestergaard, mfl.) inden byrådsmødet den 19. Dec.
  Juridisk kontakt vedr. definion af 'erhvervsvirksomhed'?
 • Støj fra bl.a Tangkrogen der har været spørgsmål efter avisartikel
 • EventueltTidligere års nyheder kan læses via Nyt-bjælken øverst til venstre.

© Anders Petersen 2011