Referat af Generalforsamling

Ca. 45 engagerede medlemmer var mødt op til generalforsamlingen. 

1. Valg af dirigent

Jørgen Mikkelsen blev valgt til dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år

Formand Anders Petersen gennemgik bestyrelsens beretning for det forgangne år:

Beretningen kan ses her!

Kommentarer fra salen undervejs i beretningen var følgende:

 • - Der var delte meninger om hvorvidt ensretningen af den nordlige del af Birketinget er positivt for kvarteret eller ej. Nogle mente at forholdene på Birketinget om morgenen er blevet forbedret, mens andre mente at der herskede nærmest kaos på Marselis Boulevard morgen og aften pga. forældre der bringer/henter skolebørn.
 • - Der var forslag om etablering af ekstra parkeringslommer på Marselis Boulevard ud for Forældreskolen.
 • - Angående Marselis Tværvej var der enighed om at der bør bevares/etableres afskærmende beplantning foran den nye klassefløj, samt at skråparkeringen bør nedlægges og fortovet genetableres.
 • - Den nye p-plads på gymnasiets grund er anlagt med betonsten – i lokalplanen står der at den skal anlægges i fast grusbelægning, hvilket bestyrelsen bør følge op på.

Beretningen blev herefter godkendt.


3. Aflæggelse af regnskab

Regnskabet viser at vi har haft et overskud på ca. kr. 16.000,- i det forgange år. Regnskabet blev herefter godkendt. 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag


 • Medlemmer kan fremlægge forslag til behandling senest den 15. juli - Der var ikke modtaget forslag ved fristens udløb.
 • Bestyrelsen fremlægger forslag om opsplitning af bindingen på medlemskab og snerydning og ændret fordeling af snerydningsprisen.
 • Efter forslaget giver medlemskab ret til enten at benytte foreningens snerydningsaftale eller at klare snerydningen med egen skovl.
 • Bestyrelsen foreslår også, at bestyrelsens medlemmer fritages for medlemsgebyr, men dog ikke snerydningsgebyr, som de kan tilvælge, hvis de ønsker at benytte sig af foreningens snerydningstilbud.

Efter nogen diskussion i salen blev bestyrelsens forslag godkendt.

5. Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent

Det fremlagte budget viser et overskud for det kommende år på ca. kr. 6.850,- såfremt antallet af deltagere i snerydningsordningen ligger på samme niveau som hidtil.

Der er lavet aftale med Snekongen om rydning af sne i den kommende vinter til en fast pris på kr. 80.000,-

Kontingent 100 kr.

 • Snerydning A - enkeltgrund 750 kr.
 • Snerydning B- hjørnegrund eller dobbeltgrund 950 kr. 
 • Snerydning C- endnu større grunde 1550 kr.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter

Til bestyrelsen blev genvalgt:

 • Finn Trunk Black, Birgit Gregersen og Inge Fangel

Til suppleanter blev genvalgt:

 • Pernille Højberg Duun, Marselis Boulevard Mogens Møller, Birketinget

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Til revisor blev valgt

 • Poul Kraghede, Rungstedvej

Til revisorsuppleant blev valgt

 • Niels Oustrup, Gentoftevej

8. Eventuelt

Der var indlæg fra salen omkring følgende:

 • - Der var ønsker om flere p-vagter i området – der er angiveligt et tlf.nr. man kan ringe til for at få vagterne ud – evt. kan dette tlf.nr. lægges ud på foreningens hjemmeside.
 • - Der var forslag fra Harald Birkwald om at bestyrelsen bør bede gymnasiet om at stille store skraldespande ved dets indgange (i stil med Singleskraldespande ved Mindeparken) , da det flyder med pizzabakker og andet i stor stil i kvarteret.
© Anders Petersen 2011