Sp.&Sv.-Undervisningsministeriet

31. oktober 20102: Mail fra UVM til Søren Kruse:

Från: Charlotte.Tang@uvm.dk [mailto:Charlotte.Tang@uvm.dk] 
Skickat: den 31 oktober 2012 14:02
Till: Sören Kruse
Kopia: Pia.Noerskov.Nielsen@uvm.dk

Ämne: Vedr.: Re: Vedr.: SV: akt 131


Kære Søren Kruse,

Du har forespurgt til sammenhængen mellem de arealer for Marselisborg
Gymnasium, der dels fremgår af akt 131, dels fremgår af Aarhus Kommunes
pjece fra maj 2012. En gennemgang af korrespondancen med gymnasiet ifm
aktstykkeudarbejdelsen gav ingen forklaring på forskellen - men bekræftede
oplysningen i aktstykket om et samlet areal efter udbygning på ca. 7.600 m2.

Jeg har derfor udbedt mig en forklaring hos gymnasiet - og den sender jeg
til dig. Jeg har oplyst gymnasiet om, at der er søgt aktindsigt i sagen.

Jeg vedhæfter gymnasiets svar.

Endvidere kan jeg oplyse, at gymnasiet ikke vil anvende den gamle skole til undervisning, når nybyggeriet er taget i anvendelse. Dette bl.a. fordi en
fortsat anvendelse til undervisning efter et myndighedspåbud fra
Arbejdstilsynet forudsætter, at der etableres et meget dyrt
ventilationsanlæg.

Jeg håber, at ovenstående besvarer dine spørgsmål.


Venlig hilsen

Charlotte TangSvar fra Marselisborg Gymnasium. Brevteksten og regnearket er indsat nedenfor:

Den 29. oktober 2012


Vedr. Marselisborg Gymnasium

Ministeriet for Børn og Unge har bedt Marselisborg Gymnasium redegøre for diskrepansen mellem aktstykkets ca. 7600 m2 og Aarhus Kommunens 10254 m2 i forbindelse med gymnasiets byggeprojekt.


Vedlagte regneark gøre i detaljer rede for forskellene (med tal der er afrundet til nærmeste 10’er). Forskellene er begrundet i følgende forhold:

  • Ufuldstændig BBR-Meddelelse
  • Uindfriet ønske om nedrivning af bygning
  • ”Mere for de samme penge” i det valgte projekt
  • Rettidig omhu mht. uudnyttet tagetage

Skolens bygningsmasse udgøres af fire bygninger, hovedbygningen, fagfløjen, den gamle skole samt pedelbygningen. På basis af BBR-Meddelelsen (som også dannede grundlag for ministeriets købstilbud til gymnasiet) er bygningernes samlede areal i henhold til bygningsreglementet udregnet til 4980 m2. 

Skolen ønsker at nedrive den gamle skole, pedelbygningen samt en mindre del af den nuværende kantine. Efter opmåling udgør disse tilsammen 970 m2. På tidspunktet for udarbejdelse af aktstykket forventedes nybyggeriet at udgøre 3600 m2. 


Ufuldstændig BBR-Meddelelse

I forbindelse med lokalplanarbejdet er der foretaget nøjagtige opmålinger af skolens bygninger, og det fører til væsentlige opdateringer i forhold til BBR-Meddelelsens tal. 

Uindfriet ønske om nedrivning af bygning

Skolen ønsker at nedrive den gamle skole, fordi den ikke er tidssvarende og ikke på rimelig vis vil kunne bringes i en brugbar stand. Uheldigvis er bygningen bevaringsværdig, og Aarhus Kommune har ikke imødekommet skolens ønske om nedrivning.

”Mere for de samme penge” i det valgte projekt

Den afholdte arkitektkonkurrence var en ”omvendt licitation”, og det vindende projekt gav mere værdi for de samme penge (i forhold til de forventede 3600 m2).

Rettidig omhu mht. uudnyttet tagetage

Tagetagen i hovedbygningen er ikke udnyttet, og dens udnyttelse er ikke en del af det aktuelle projekt. Som en fremtidssikring er en eventuel udnyttelse indarbejdet i lokalplanen.


Regneark:

31. oktober 2012: Mail fra Søren Kruse til UVM:

Der var lige en meningsforstyrende fejl i texten.

Sören Kruse

Skickat från min iPhone


Vidarebefordrat brev:


Från: Sören Kruse <soren.kruse@brf-elefanten.se>

Datum: 31 oktober 2012 15.42.27 CET

Till: Sören Kruse <soren.kruse@brf-elefanten.se>

Kopia: "Charlotte.Tang@uvm.dk" <Charlotte.Tang@uvm.dk>, "Pia.Noerskov.Nielsen@uvm.dk" <Pia.Noerskov.Nielsen@uvm.dk>

Ämne: Re: Vedr.: Re: Vedr.: SV: akt 131


Läs: ikke efter gymnasieloven ...


Skickat från min iPhone


31 okt 2012 kl. 15.40 skrev Sören Kruse <soren.kruse@brf-elefanten.se>:


Käre Charlotte Tang,

Tak for dit svar og din undersögelse. Da gymnasiet ikke vil anvende den gule
bygning til undervisning, bliver mit spörgsmål så, om de vil kunne udleje denne ?


På vores samtale for et par uger siden forstod jeg, at et gymnasium gerne må udleje
en bygning, der er nödvendig for, at gymnasiet kan gennemföre sin virksomhed, når gymnsiet ikke selv har brug for bygningen, f.eks. eftermiddag og aften. Men hvis gymnasiet ikke selv vil anvende den gule bygning, har den vel efter gymnasieloven nogen adgang til at udleje denne ? Gymnasiet bygger jo for mange nye kvm etageareal i forhold til sit samlede behov på ca. 9500 kvm, da det ikke vil bruge penge på at istandsätte de nuvärende undervisningslokaler på ca. 800 kvm i den gule bygning, så de lever op til Arbejdstilsynet's krav. Det er en udgift, som mange gymnasier har haft.


Som beboere i Marselis-kvarteret, hvor erhvervsvirksomhed ikke er muligt, önsker vi for at begränse belastningen af kvarteret ikke nogen udlejningsmuligheder for gymnasiet.


Jeg kan ikke läse hele.din mail-korrespondence med Arvid Bech, så du må gerne sende den igen.


Med venlig hilsen

Sören Kruse


Skickat från min iPhone

© Anders Petersen 2011